สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน

เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน นี้

    วันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ทางคณะฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน นี้

     ผมยังไม่มีประสบการณ์ในการตรวจประเมินดังกล่าว และเป็นเลขานุการคณะกรรมการดังกล่าว ได้ศึกษาจากคู่มือที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 4 เกณฑ์ คือ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา โดยได้เลือกเกณฑ์สถานที่ทำงานที่มีผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 10 คน คือ สำนักงานเลขานุการ เข้ารับการตรวจประเมิน และได้สมัครเข้าร่วมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นอกจากโครงการพัฒนา 5 ส. อย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้นการพัฒนาสถานที่ทำงานตามมาตรฐาน 5 ส.  ซึ่งได้ทำกันมาอย่างต่อเนื่องแล้ว สุขภาพร่างกายของบุคลากรในหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ภาควิชากายภาพบำบัด และภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี ในการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรในสำนักงานเลขานุการ

       วันที่ 14 กันยายน นี้ ผมได้รวมพลังคนสำนักงานเลขานุการทุกท่านร่วมทำกิจกรรม Clean up the world ซึ่งทำกันเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายน และได้ส่งผลงานการทำกิจกรรมดังกล่าวไปให้ยังสมาคมสร้างสรรค์ไทย โดยที่ผ่านมาทางสมาคมสร้างสรรค์ไทยได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้คณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้ร่วมกิจกรรมทำไทยให้ใสสะอาด และสนับสนุนโครงการ Clean up the world ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุนโครงการของสหประชาชาติ ถึงแม้ว่าวันนี้สมาคมสร้างสรรค์ไทย หรือที่รู้จักกันในนามของตาวิเศษและคนส่วนใหญ่รู้จักเป็นอย่างดี ได้ยุติบทบาทดังกล่าวลง แต่ผมเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีในการช่วยกันคนทำโลกใบนี้ให้ใสสะอาด และจะยังคงทำต่อไป เพื่อสร้างสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน

                                                                                                                     บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)