กิจกรรมสิบนาทีเพื่อชีวิต

พนักงานขับรถโรงเรียนร่วมกิจกรรม"สิบนาทีเพื่อชีวิต"เป็นประจำทุกวัน

ทุกๆเช้าของวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาตีห้าเศษๆ พนักงานขับรถทุกๆคนของโรงเรียน
จิระศาสตร์วิทยา จะมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นประจำทุกวัน

เมื่อมาถึงโรงเรียนแต่ละคนมาเซ็นชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน  ได้เวลา 05.30 น.
เสียงนกหวีดดังขึ้นส่งสัญญาณว่าทุกคนจะมาพร้อมกันที่สนามเพื่อออกวิ่ง
Jogging รอบๆสนามประมาณครึ่งสนามฟุตบอล วิ่งคนละ 3-4 รอบ ใช้เวลา
ประมาณ 2-3  นาที   จากนั้นจะมารวมกันเป็นวงกลมและมีหัวหน้ากลุ่ม
(ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน)เป็นผู้นำกายบริหารตามความถนัด ใช้เวลาประมาณ
2-3 นาที หลังจากนั้น ทางผู้บริหารหรือครูที่เกี่ยวข้องจะนำข่าวเหตุการณ์
หรือคติสอนใจมาเล่าสู่กันฟัง ประมาณ 3-5 นาที ขณะที่ฟังจะมีนมอุ่นๆ
มาบริการให้ทุกคนทานคนละ 1 แก้ว  รวมเวลาแล้วประมาณ 10 นาที
จึงเรียกกิจกรรมนี้ว่า "สิบนาทีเพื่อชีวิต"

คำว่า "ชีวิต" ในที่นี้มีความหมายสองนัย ประการแรกหมายถึงชีวิตของพนักงาน
ขับรถที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ขับรถรับ-ส่งนักเรียน
โดยไม่มีอาการง่วงเหงาหาวนอน หรือมึนงงขณะขับรถ ซึ่งจะทำให้โอกาสเกิด
อุบัติเหตุน้อยลงและไม่เกิดอุบัติเหตุเลย   ประการที่สองสำคัญมาก นั่นคือ
ชีวิตของเด็กนักเรียนที่ใช้บริการรถรับ-ส่งของโรงเรียนกว่า 70 % ซึ่งโรงเรียน
มีรถบัสขนาดกลางและขนาดใหญ่ให้บริการ จำนวน 36 คันบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KMความเห็น (0)