วิทยากรอบรมบุคคลากรเรื่อง โรคเอดส์
               ภ.ก.เชิดเกียรติ  แกล้วกสิกิจ  กลุ่มโรคเอดส์ ฯ  ได้รับเชิญจาก  สสจ.สุโขทัย  ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเจ้าหน้าสาธารณสุขและพยาบาลในเรื่อง
" นโยบายการให้บริการยาต้านไวรัสเอดส์ในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า , แนวทางการให้บริการคำปรึกษาด้านยา และอาการข้างเคียงจากยาต้านไวรัสเอดส์ " ณ  โรงแรมสุโขทัยออร์คิด  จ.สุโขทัย   ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ  30 คน    
................เมื่อวันที่  27  เมษายน  2549