ทุกวันนี้เริ่มฝึกสติทุกวัน ทุกขณะ ทันบ้างไม่ทันบ้าง แต่เวลาไม่ทันนี่ใช้เวลาเรียกสติไม่นาน เมื่อก่อนฉันนั่งฟังผู้คนกลุ่มเดิมๆเล่าเรื่องของชาวบ้านอย่างเมามันปาก ทั้งปากคนพูด และปากคนฟังที่คอยต่อเติม ความคิดทั้งติดสุข และปรุงด้านที่ทุกข์ บางทีคิดปรุงต่อไปอีกไกล

 ทุกวันนี้ยังคงอยู่ในสังคมเดิม คนเดิม นิสัยเดิม  แต่ตัวเราที่เป็นผู้รับกลับไม่ยินดี ติดสุข หรือยินร้ายปรุงทุกข์ อีกต่อไป สตินี่เป็นเหมือนเพื่อนแท้ของเราที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด แต่เราไม่เคยสนิทกับเขาเหมือนตอนนี้เลย ต่อไปเราจะใช้เขาทำงานแทนจิตเรา ใช้เขาให้หนักกว่านี้ บ่อยกว่านี้ ..... ขอผู้อ่านทุกคนอ่านอย่างมีสติด้วยเถิด