สมรรถนะบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร

การเตรียมความพร้อมของคณะทำงานฯ ในการขับเคลื่อน ผลักดัน การพัฒนาโมเด็ลสมรรถนะบุคลากรของกรมฯ ให้ดำเนินการต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การนำสมรรถนะ ไปใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมฯ

               วันนี้ (6 กค.49) เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากรฯ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเตรียมการจัดสัมมนา การจัดทำสมรรถนะบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะที่ 2 ปี 2549  ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ 

               โดยมีท่าน อ.กิตติพงศ์ ซึ่งเป็นทีมวิทยากรของท่าน อ.ดร.อรัญ โสติถิพันธ์ ที่เราได้ท่านเป็นที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรในการดำเนินการจัดทำสมรรถนะบุคลากรกรมฯ มาตั้งแต่ปี 2548  ซึ่งเราได้เริ่มดำเนินการโครงการจัดทำสมรรถนะบุคลากรกรมฯ   แต่ยังไม่เสร็จสิ้น ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีนี้ และคงต้องต่อเนื่อง ไปถึง ปี 2550

               ในปี 2548 เราได้ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำสมรรถนะบุคลากรของกรมฯ จำนวน 4 ครั้ง

                ผลผลิต( Output) ที่ได้จากการดำเนินการในปี 2548 คือ  ได้รายชื่อสมรรถนะ และคำอธิบายสมรรถนะ ตลอดจนระดับความชำนาญการ   ดังนี้

  • สมรรถนะหลัก ( Core Competency )  ของบุคลากรกรมฯ จำนวน 3  ตัว ได้แก่

          1. การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Creation)

          2. การพัฒนาคุณภาพแบบองค์รวม (Holistic Quality Development)

          3. การประสานความร่วมมือ ( Coorperation )

  • สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency)  สำหรับผู้บริหารระดับ 7 ขึ้นไป    จำนวน 4 ตัว ได้แก่

          1. การบริหารการเปลี่ยนแปลง ( Change Management)

          2. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาแบบมุ่งสมรรถนะ (Competency - base Subordinate Development)

          3. การบริหารงานพัฒนาระบบ (System Development)

          4. ทักษะการสื่อสารเพื่อประสานความร่วมมือ ( Cooerative Communication Skill )

  • สมรรถนะตามสายงาน (ด้านการเกษตร )  จำนวน  3 ตัว ได้แก่

           1. การส่งเสริมมูลค่าในการผลิต (Value creation in Agriculture Production)

           2. การบูรณาการเครือข่ายไปสู้ความเข้มแข็งและยั่งยืน  (Integration of Sustainable Self-Reliance Network )

           3. การพัฒนาการบริการความรู้จตามหลักรัฐกิจสมัยใหม่ (Improving Knowledge Service in New Publice Management)

         

          ในปี 2549 นี้   จะได้ดำเนินการต่อเนื่องจาก ปี 2548  โดยจะดำเนินการจัดทำสมรรถนะบุคลากรกรมฯ ในส่วนของ สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency)  ให้ครอบคลุมทุกสายงาน ตลอดจน จัดทำสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Job Competency)  ที่เป็นงานหลักของกรมฯ  และจะได้มีการออกแบบการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นแนวทางในการนำ Competency ไปใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรต่อไป 

            โดยในปี 2549 นี้ ได้กำหนดจัด Workshop เพื่อดำเนินการจัดทำสมรรถนะ จำนวน 4 ครั้ง คือ

             ครั้งที่ 1   ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2549 

             ครั้งที่ 2   ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2549

             ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่  6-8 กันยายน 2549

             ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2549

ณ โรงแรม ที เค พาเลส เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

            สำหรับเนื้อหาสาระการประชุมในวันนี้ อ.กิตติพงศ์  ได้ทบทวนกระบวนการในการจัดทำสมรรถนะ ตลอดจน ผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินการใน ปี 2548    และได้ร่วมกันพิจารณาการจัดกลุ่มสมรรถนะตามสายงาน   (Functional Competency)  และสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Job Competency) ที่จะดำเนินการต่อในปี 2549 นี้  และได้มอบหมายให้คณะทำงานฯ พิจารณาบุคคลเป้าหมายที่จะเข้าร่วมสัมมนาต่อไป

            การประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากรในวันนี้.... นับว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของคณะทำงานฯ ในการขับเคลื่อน ผลักดัน การพัฒนาโมเด็ลสมรรถนะบุคลากรของกรมฯ ให้ดำเนินการต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม    เพื่อนำไปสู่การนำสมรรถนะ ไปใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมฯ ต่อไป.......

            

 

          

              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM นักพัฒนาฯความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • บันทึกได้รวดเร็วมากเลยครับ วันนี้ผมลงพื้นที่ถึง 2 จุด (แต่ยังไม่ได้เขียนครับ)
  • ขอบพระคุณที่นำมาบันทึกเพื่อแบ่งปันความรู้ครับ
เขียนเมื่อ 
ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.64.88.223
เขียนเมื่อ 
น่าชื่นชม ให้กำลังใจด้วยครับ