การดำเนินกิจกรรม 5 ส.

5 ส. เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบการกิจกรรมหลักของ 5 ส. ประกอบไปด้วย 1. สะสาง 2. สะดวก 3. สะอาด 4. สุขลักษณะ 5. สร้างนิสัย กิจกรรมนี้จะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้น
การดำเนินกิจกรรม 5 ส. 5 ส.

  5 ส. คืออะไร ?
5 ส. เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบการกิจกรรมหลักของ 5 ส. ประกอบไปด้วย 1. สะสาง 2. สะดวก 3. สะอาด 4. สุขลักษณะ 5. สร้างนิสัย กิจกรรมนี้จะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้น

  ทำไมต้องมี 5 ส. ?
5 ส. เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ได้แก่ สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น การขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรคน วัสดุและงบประมาณ และการลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อนลง นอกจากนี้ 5 ส. ยังช่วยลดต้นทุนของสถานประกอบการลงอีกด้วย ดังนั้นกิจกรรม 5 ส.จึงก่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานของพนักงาน สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการรวมทั้งกิจกรรม 5 ส. ยังเป็นพื้นฐานของการก้าวสู่การใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเช่น TPM, JIT, TQC ในหน่วยงานต่อไป

  ท่านจะได้อะไรจาก 5 ส.
กิจกรรมของ 5 ส. แต่ละตัวหมายถึง • สะสาง : การจัดแยกของที่จำเป็นกับของที่ไม่จำเป็น และขจัดของที่ไม่จำเป็น ออกไป •สะดวก : การจัดวางของที่จำเป็น ให้ง่ายต่อการนำไปใช้ และง่ายต่อการเก็บคืน ที่เดิม •สะอาด : การทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งของที่ใช้อยู่เป็นนิจ •สุขลักษณะ : การรักษาสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งของที่ใช้ ให้ถูกสุขลักษณะและ ปลอดภัย •สร้างนิสัย : การปฏิบัติตามระเบียบวินัยและข้อบังคับ ให้ถูกต้องและติดเป็นนิสัย กิจกรรม 5 ส. มักจะไม่ได้รับความใส่ใจอย่างจริงจัง ทั้งๆ ที่กิจกรรม 5 ส. นอกจากจะช่วยสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้เกิดการเพิ่มคุณภาพ ส่งมอบสินค้าทันเวลา มีความปลอดภัยในการทำงานแล้ว กิจกรรม 5 ส. ยังช่วยลดต้นทุนในสถานที่ทำงานได้ ดังนี้
สะสาง : ช่วยลดต้นทุนโดยขจัดให้เหลือแต่ของที่จำเป็นในการทำงานการสะสางจะทำให้สามารถควบคุมปริมาณของพัสดุได้ง่าย
ไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดจากการวางของเกะกะรวมถึงลดค่าเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งของ เวลาและจำนวนคนในการตรวจนับพัสดุระหว่างปี

สะดวก : ช่วยลดต้นทุนด้วยการลดเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพในการทำงาน คือ
การลดเวลาในการค้นหาเครื่องมือ วัสดุ สินค้า ข้อมูล และช่วยลดอุบัติเหตุของพนักงานจากการเก็บและวางสิ่งของที่ไม่ถูกต้อง

สะอาด : ช่วยลดต้นทุนการซ่อมและซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ที่หมดอายุก่อนกำหนด
เพราะการทำความสะอาดถือเป็นพื้นฐานของการบำรุงรักษาเครื่องจักร

สุขลักษณะ :
เน้นการรักษามาตรฐานและปรับปรุงให้ดีขึ้น สุขลักษณะจะช่วยลดต้นทุนในเรื่องความผิดพลาดต่าง ๆ ได้ และที่สำคัญคือสุขลักษณะจะเป็นการปูพื้นฐานให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงาน ทำให้ไม่มีการทำงานที่ผิดขั้นตอน

สร้างนิสัย : การมีทัศนคติที่ดีของพนักงานในการทำงานการสร้างนิสัยจะทำให้บุคลากรช่วยกันปรับปรุงวิธีการทำงาน
ปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดต้นทุนโดยรวมลง
  กุญแจสู่ความสำเร็จในกิจกรรม 5ส.
1. ผู้บริหารระดับสูงต้องมุ่งมั่นให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง 2. บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกิจการนี้ 3. ต้องมีการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานในองค์กรอย่างทั่วถึง 4. ควรทำ 5 ส. อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น 5. ต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมในระหว่างดำเนินการ

<>จิตสำนึกพนักงาน : ลดความสูญเสียทุกรูปแบบ
การดำเนินกิจกรรม 5 ส. จะประสบผลสำเร็จได้ ก็ต่อเมื่อทุกคนในหน่วยงาน ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้บริหารระดับล่างและพนักงานทุกคน มีความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของเป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงานรวมทั้งความร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนินกิจกรรมอย่างจริงจัง เพราะจิตสำนึกของพนักงานที่ไม่มองข้ามความสูญเสียทุกรูปแบบจะนำไปสู่ความอยู่รอดของหน่วยงานและพนักงาน แต่สำหรับองค์กรที่ดำเนินกิจกรรม 5 ส.แบบครึ่งๆ กลางๆ นอกจากองค์กรจะไม่ประสบผลสำเร็จแล้วยังอาจทำให้เกิดผลเสียตามมาได้อีกด้วย

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
, สถาบัน. "กิจกรรม 5 ส." , คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5 ส. (กรกฎาคม 2542).

สุรสิทธิ์ ตติยภัณฑรักษ์. " 5 ส. ลดต้นทุนได้จริงหรือ" , วารสาร Productivity World. ปีที่ 2, ฉบับที่ 10.

  คำไข (Keywords): นิยามทางธุรกิจ การพัฒนาองค์กร
กิจกรรม 5 ส.

5 ส.
เป็นนิยามทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการควรเข้าใจความหมายความสำคัญ เพราะกิจกรรม 5 ส. มีข้อดีหลายประการที่จะช่วยพัฒนาองค์กรให้เกิดความก้าวหน้า  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
ถาพอมีเวลา เรียนเชิญเข้าไปอ่านใน 5 ส กับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ในบทความจากประสบการณ์ ใน www.practicallykm.gotoknow.org อาจจะมีอะไรๆมาแลกเปลี่ยนกันได้อีกมากครับ
เขียนเมื่อ 

ยินดีมากๆค่ะ ที่มีคนคุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมให้น่าอยู่มากขึ้น จริงๆแล้วกิจกรรมการพัฒนานั้นควรปลูกฝังตั้งแต่เยาวชน  ดั่งภาษิตที่ว่า "ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แค่ดัดยาก" 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติก็ได้มีโครงการเพื่อเยาวชนเช่นกัน เป็นการนำความรู้เรื่องการเพิ่มผลิต เช่น 5ส และ PDCA ไปบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยม  โดยในปี 2548 ได้เริ่มที่ 13 โรงเรียนต้นแบบ มีการแนะนำการศึกษาและจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาต่างๆ จัดกิจกรรมประกวด 5ส และกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต  สำหรับโครงการปีนี้ได้ขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น  โดยสถาบันฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  เพื่อมุ่งหวังให้สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สามารถติดตามรายละเอียดโครงการเยาวชนได้ที่

www.ftpi.or.th/th/sitemap.htm