ขณะนี้ได้มีการรวมกลุ่มของสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วยพยาบาลคลินิกเบาหวาน นักสุขศึกษา นักจิตวิทยา นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด พยาบาลOPD,IPD,ไตเทียม ผลพวงจากการที่เราได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการR2R ทำให้เกิดแนวความคิดที่จะพัฒนารูปแบบการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้มีคุณภาพเชื่อมโยงทั้งระบบทั้งในรพ.และชุมชนให้เกิดเครือข่ายที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งตอนนี้เราได้โครงร่างวิจัยมีกรอบแนวคิดที่จะพัฒนาใน4 เรื่องด้วยกัน

1.การพัฒนาบุคลากร

2.การพัฒนาเครือข่ายในโรงพยาบาล

3.การพัฒนาเครือข่ายในชุมชน

3.ความต้องการของผู้ป่วย

อยากให้ท่านที่มีประสบการณ์ในการศึกษาเรื่องเหล่านี้ช่วย ลปรร.ด้วยจักเป็นพระคุณ