มีโอกาสได้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R ที่โรงพยาบาลยโสธรในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  โดยมีคุณชายขอบและ DR.KAPOOMเป็นวิทยากร  ได้รับความรู้มากมายและประทับใจในตัววิทยากรทั้ง2ท่านเป็นอย่างมาก   ท่านทั้งสองสามารถถ่ายทอดความรู้และทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมรู้สึกว่า R2R ไม่ได้ยากอย่างที่คิด     จากลปรรในครั้งนั้นทำให้สนใจที่จะศึกษาถึงกระบวนการพัฒนารูปแบบแผนการจำหน่ายผู้ป่วย cvaในโรงพยาบาลยโสธรแบบสหวิชาชีพ   ซึ่งแต่เดิมในโรงพยาบาลยโสธรยังไม่มีแผนการจำหน่ายผู้ป่วย cva ที่ชัดเจนและยังไม่เป็นระบบการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ   จึงได้รวมกลุ่มลปรรขึ้นมาซึ่งประกอบไปด้วยพยาบาลแผนก opd   med  นักกายภาพบำบัด  เภสัชกร  นักโภชนากร  โดยมีแพทย์เป็นที่ปรึกษา