โครงการที่โรงเรียนคัดเลือกให้เป็นหนึ่งนวัตกรรม

ความเป็นหนึ่งนวัตกรรมนั้น คือการที่ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วม ดีที่สุดนั้นชุมชนมีส่วนร่วมด้วย

ความเป็นหนึ่งนวัตกรรมนั้น  คือการที่ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วม  ดีที่สุดนั้นชุมชนมีส่วนร่วมด้วย

เมื่อคณะกรรมการของโรงเรียนคัดเลือกแล้ว  ตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเพื่อการเขียนรายงานพัฒนานวัตกรรม 

นอกจากจะได้รับความรู้  มีประสบการณ์ในการเขียนรายงานวิจัย  ซึ่งเป็นผลงานที่ครูต้องปฏิบัติแล้ว  ยังได้ทำงานร่วมกันกับเพื่อนที่มีจุดประสงค์เดียวกันคือ  ความสำเร็จในเรื่องเดียวกัน

ซึ่งความคิดนี้จะเกิดขึ้นกับคณะครูทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการนี้  โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  ทุกขั้นตอน  ทุกวิธีการ  เป็นการวิจัยที่มีรูปแบบที่เป็นที่เชื่อถือ  สิ่งที่ทุกคนเหมือนกันคือ  การทำงานที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล

คุณค่าของนวัตกรรม

1.  แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้ตามจุดประสงค์หรือเป้าหมาย  เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง

2.  ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนานวัตกรรมได้เหมาะสม  คุ้มค่าและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

3.  กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียน

4.  กระตุ้น  แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจนสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้

5.  เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน

6.  ใช้ง่าย  สะดวก  และมีขั้นตอนการใช้ไม่ซับซ้อน  สามารถนำไปใช้ได้ดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษากับงานวิจัยความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอเสริมด้วยความเคารพ

(ที่เขียน มา ดีแล้ว  ผมแค่ขอแจม)

 

ข้อที่ 1   เรื่องเป้าหมาย  ผมคิดว่า  เน้นให้เด็ก  ค้นพบตัวเอง  พบ "จริต"ตนเอง  พบ"อารมณ์และวิธีควบคุม"ตนเอง

เกิดการเรียนรุ้เชิงประจักษ์    เกิด constructionism learning

 

พบ Learn how to learn

เน้น การพ่ายแพ้ ผิดพลาด  แล้ว ลุกขึ้นสู้ คิดใหม่ ทำใหม่

อย่าไปเน้น กลุ่มเด็กที่เก่ง ทำสำเร็จ  จนเกินงาม

ควรมีรางวัลมากมาย  ถ้วยบู้บี้  ถ้วยใกล้ธง  ถ้วยตกน้ำ ถ้วยขยัน   ฯลฯ  ใครๆก็ได้รางวัล  แต่ คนละประเภท

 

 

คนไร้กรอบมีแนวคิดเดียวกับดิฉันเลย  ดิฉันไม่นิยมการคัดเลือกนักเรียนที่เรียนดีมาเพื่อทำตัวเป็นผักชีโรยหน้าเท่านั้น

นักเรียนมีศักยภาพแตกต่างกันมาก  ดังนั้นครูผู้สอนทุกคนจึงต้องตระหนักถึงการเท่าเทียมกันด้วยและความสามารถ  ความพร้อมที่แตกต่างกัน  ทุกอย่างที่กล่าวมา  อยากทำอยากปฏิบัติ  แต่พวกเราก็ถูกตัดตอนความคิด  เราต้องปฏิบัติตามโครงการที่สั่งการมาแบบเร่งด่วน  โดยมีฝ่ายบริหารกำกับต้องทำแบบนั้นแบบนี้ค่ะ

ดิฉันนิยมให้รางวัลเหมือนกันแก่เด็กนักเรียน  แต่ไม่มีถ้วยบุบบู้บี้ค่ะ