ความเป็นหนึ่งนวัตกรรมนั้น  คือการที่ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วม  ดีที่สุดนั้นชุมชนมีส่วนร่วมด้วย

เมื่อคณะกรรมการของโรงเรียนคัดเลือกแล้ว  ตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเพื่อการเขียนรายงานพัฒนานวัตกรรม 

นอกจากจะได้รับความรู้  มีประสบการณ์ในการเขียนรายงานวิจัย  ซึ่งเป็นผลงานที่ครูต้องปฏิบัติแล้ว  ยังได้ทำงานร่วมกันกับเพื่อนที่มีจุดประสงค์เดียวกันคือ  ความสำเร็จในเรื่องเดียวกัน

ซึ่งความคิดนี้จะเกิดขึ้นกับคณะครูทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการนี้  โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  ทุกขั้นตอน  ทุกวิธีการ  เป็นการวิจัยที่มีรูปแบบที่เป็นที่เชื่อถือ  สิ่งที่ทุกคนเหมือนกันคือ  การทำงานที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล

คุณค่าของนวัตกรรม

1.  แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้ตามจุดประสงค์หรือเป้าหมาย  เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง

2.  ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนานวัตกรรมได้เหมาะสม  คุ้มค่าและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

3.  กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียน

4.  กระตุ้น  แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจนสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้

5.  เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน

6.  ใช้ง่าย  สะดวก  และมีขั้นตอนการใช้ไม่ซับซ้อน  สามารถนำไปใช้ได้ดี