วันที่ 27-28 มิถุนายน 2549 กลุ่มนิเทศฯ สพท.หนองบัวลำภู เขต 1 ได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการจัดห้องสมุดให้มีชีวิตให้แก่ครูผ้สอน ซึ่งคณะผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการได้ออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างหลากหลาย เพื่อเป็นตัวอย่างให้โรงเรียนนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยกิจกรรมที่ออกแบบจะเน้นบูรณาการในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมเสริมอื่น ๆ เช่น กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม กิจกรรมค่ายการอ่าน ยอดนักอ่าน กิจกรรมโต้วาที กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพ เป็นต้น ก็หวังว่าคุณครูที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจะได้นำกิจกรรมเหล่านี้ไปจัดให้กับนักเรียนเพื่อให้เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่านต่อไป