เมื่อหาคำตอบไม่ได้หรือไม่พอใจเหตุผลคำอธิบายที่มีอยู่ ความเชื่อก็กลายเป็นส่ิงสำคัญอันเป็นความพยายามที่จะเชื่อมโยงเหตุผลของบางสิ่งบางอย่าง ที่ไม่เคยทดสอบหรือทดสอบไม่ได้

        ความเชื่อของแต่ละคนต่างกันไป ขึ้อยู่กับว่าคนนั้นๆมีฐานการรับรู้การจดจำและความรู้ความเข้าใจในเรื่องอื่นๆอย่างไร

        ความเชื่อนั้นมีหน้าที่เดียวกับความรู้ คือ เป็นไปเพื่อดัดแปลงสภาพแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง แต่ประโยชน์สำหรับตัวมนุษย์นั้น กลับเป็นตัวความเชื่อที่แตกต่างกันในหมู่คน ผลประโยชน์ของแต่ละคนมักอธิบายไม่ตรงกัน ทำให้เกิดการกระทำหลายอย่างที่อาจขัดแย้งกัน

       ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินคุณค่า ความดี ความเหมาะสม ความควร อันเป็นบรรทัดฐานของการดำเิินินชีวิตของบุคคลซึ่งเป็นทัศนคติหรือจริยธรรมนั้นเป็นสิ่งสะท้อนระบบเหตุผลของแต่ละคนที่อธิบายว่าอะไรเป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์ มนุษย์นั้นในที่นี้นั้นมักจะโน้มเอียงเข้าข้างมนุษย์ที่เป็นตัวเองอยู่เสมอ

      ทั้งความรู้ ความเชื่อ ความคิดเห็น ทัศนคติ นั้นเป็นสิ่งที่งอกงามมาจากกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและเวลาเป็นเงื่อนไขและปัจจัยของการเรียนรู้ มนุษย์เป็นใจกลางของการเรียนรู้นี้ เป็ผู้ที่รับรู้จากสิ่งแวดล้อมและสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาเอง และกำหนดชะตากรรมของตนเองและสิ่งแวดล้อม ด้วยองค์ความรู้ที่ตนเองสร้างขึ้นมานั้น

 พรพิไล  เลิศวิชา.มัลติมีเดียกับโรงเรียนในศตวรรษที่ 21.พิมพ์ครั้งที่ 1:กรุงเทพฯ,2544.