การเชื่อมโยงสร้างความเข้าใจสร้างองค์ความรู้

การทำความเข้าใจเป็นการรับรู้ที่ซับซ้อนขึ้น เป็นการขยายอธิบายความ เชื่อมโยงของสิ่งต่างๆโดยอาศัยการรับรู้และจดจำเป็นปฐม

          สิ่งต่างๆที่มีอยู่ แตกต่างตามลักษณะเฉพาะของมัน จะถูกเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นกลายเป็นความเข้าใจหรือการรับรู้แห่งความสัมพันธ์เชื่อมโยงนั้น และเกิดเป็นสิ่งใหม่เป็นองค์ความรู้ใหม่

          การพยายามอธิบายความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆเป็นที่มาของเหตุผล เป็นที่มาของสมมติฐาน ทฤษฎี และการทำนาย การทำนายนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการเลือกหรือสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์เอง หลายครั้งจะพบว่าการอธิบายครั้งแรกนั้นไม่ถูกต้อง และต้องหาคำอธิบายหรือเหตุผลใหม่

 

         

            จากนี้ ความรู้ก็สะสมขึ้น เมื่อสิ่งต่างๆที่ดูไม่เกี่ยวข้องกันถูกอธิบายและเชื่อมโยงกัน จนกระทั่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ โดยสร้างเงื่อนไขบางสิ่งหรือสถานการณ์บางอย่างขึ้นเพื่อหวังผลให้เกิดสถานการณ์อื่นหรือมีสิ่งอื่นที่ต้องการตามมา

       พรพิไล  เลิศวิชา.มัลติมีเดียกับโรงเรียนในศตวรรษที่ 21.พิมพ์ครั้งที่ 1:กรุงเทพฯ,2544.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learning Innovationความเห็น (0)