แจ้งเรื่องหัวข้อเรื่องในการทำ CAI ในระดับช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง คอมพิวเตอร์สมองกล ความสำคัญในการจัดทำ เนื่องจากการจัดเนื้อหาของหลักสูตรตามสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์การจัดทำCAI จึงเป็นการนำเสนอในส่วนของเนื้อหา ประกอบภาพและคำบรรยายทำให้ผู้เรียนสามารถเห็นภาพจริง และเข้าใจคอมพิวเตอร์มากขึ้น
ผู้นำเสนอ รัฐพล ศิริพิมลวัฒน์ , ศิวัช ทองด้วงและณัฐสุดา พงษ์ตระกูล