กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ( English Camp ) เป็นกิจกรรมที่บูรณาการ( integration )ให้ผู้เรียนได้เรียนทักษะด้านการ ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะทางด้านสังคม( Social skill ) ทำให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก กล้านำเสนอ( Presentation ) เรื่องที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ลองดูภาพนะครับ    

กิจกรรมที่เน้นความร่วมมือ( collaboration )ของคนในกลุ่ม ( group work)    

กิจกรรม Human chair    

 

เกม( game ) การฝึกทักษะการฟัง( listening skill)    

 

 การสัมภาษณ์(interview)ชาวต่างประเทศ 

จากการสังเกต การสัมภาษณ์ผู้เรียนและชาวต่างประเทศที่ร่วมกิจกรรม พบว่านักเรียนกล้าแสดงออก หลายคนมีทักษะในการพูดและฟังดีขึ้น(สงสัยว่าเพิ่งคุ้นกับสำเนียงของชาวต่างประเทศ) นักเรียนกล้าสนทนากับชาวต่างประเทศ ซึ่งผู้เขียนว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ผู้เรียนจะได้ฝึกการพูดต่อไปในอนาคต จะได้ไม่เหมือนบางคนที่เห็นชาวต่างประเทศมาแล้วเดินหนีเลย  เอ ท่านเคยเห็นไหมครับ ช่วยตอบด้วย