เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.49 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)  สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ได้จัดสัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด ประมาณ 70 คน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการของการจัดการความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ในโครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยได้ต่อไป 

          โดยคุณอัจฉรา บุญส่งสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นเจ้าภาพการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ได้เชิญทีม KM กรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย คุณสำราญ สาราบรรณ์ คุณพิชฎา อารยานุรักษ์ และคุณนันทา ติงสมบัติยุทธ์   ให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดเรื่อง KM  ให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันนี้......

           กระบวนการสัมมนามีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

           ภาคเช้า   

 • เริ่มด้วย คุณสังคม ประเสริฐเดชาโต เกษตรจังหวัดชลบุรี  กล่าวเปิดการสัมมนา
 • ต่อด้วย การชี้แจงการดำเนินโครงการลดความยากจน
 • คุณสำราญ สาราบรรณ์  เล่าเรื่อง หลักการและแนวคิดของการจัดการความรู้
 • คุณนันทา ติงสมบัติยุทธ์ เล่าเรื่อง ประสบการณ์การจัดการความรู้  กรณีศึกษา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                        Chon1

    คุณสังคม ประเสริฐเดชาโต เกษตรจังหวัด...กล่าวเปิดการสัมมนา

                                                 

                       Chon2

                คุณสำราญ และคุณนันทา เล่าเรื่อง KM

          ภาคบ่าย

 • แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยมีโจทย์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 โจทย์ คือ

          โจทย์ที่ 1   เรื่อง โครงการ Food Safty    ให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ว่าการดำเนินงานกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรในโครงการ Food Safty  ให้บรรลุผล  ควรทำอย่างไร     ( 2 กลุ่ม)

          โจทย์ที่ 2  เรื่อง โครงการลดความยากจน  ให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า ถ้าจะให้โครงการลดความยากจนที่กรมฯ มอบให้ดำเนินการ บรรลุผล จะมีวิธีดำเนินงานอย่างไร    ( 2 กลุ่ม)

 • ทีมวิทยากรสังเกตพฤติกรรม และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • ตัวแทนกลุ่ม 4 กลุ่ม นำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • ทีมวิทยากรสะท้อนภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อนำไปสู่การจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ
 • จบท้ายด้วยการสรุปบทเรียน (AAR) ของการสัมมนาในวันนี้

                             Chon3

                       บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                            Chon5

                           ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

         ผลการ AAR   จากการตอบคำถาม 4 ข้อ มีดังนี้

        1. ท่านคาดหวังอะไรจากการเข้าร่วมสัมมนาในวันนี้

 • ได้รู้จัก KM
 •  ได้แนวทางการมีส่วนร่วม
 •  กรมฯ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 • กระบวนการ และเทคโนโลยี ใน Food Safty

         2. สิ่งที่เกินคาด

 • ได้ KM  โครงการลดความยากจน
 • รู้จัก KM  การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • คุณอำนาจ หายไป มีแต่คุณเอื้อ

         3. สิ่งที่ยังไม่บรรลุ

 • การจัดการฐานข้อมูลเกษตรกร
 • ยังไม่แน่ใจในการนำ KM ไปใช้
 • ทักษะ การนำไปใช้

         4. สิ่งที่จะนำไปประยุกต์ใช้

 • การทำงานแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
 • นำแนวคิด KM ไปประยุกต์ใข้ในเนื้องาน

                          Chon8

                                    ผลการ AAR

            นี่เป็นอีกบทเรียนหนึ่ง...ที่ทีมงาน KM  กรมฯ ได้ประสบการณ์ และได้เรียนรู้ จากการปฏิบัติจริง.....ในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์เรื่อง KM ซึ่งทีมงาน จะได้พัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้น...เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงาน KM ของเครือข่ายในกรมส่งเสริมการเกษตร ให้บรรลุผลต่อไป....