KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 99. เครือข่าย

เครือข่ายมีธรรมชาติที่องค์ประกอบ/ชิ้นส่วน มีความสัมพันธ์แบบกึ่งอิสระ (independent) กึ่งพึ่งพาอาศัย (interdependent) หรือเกื้อกูล ซึ่งกันและกัน

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 99. เครือข่าย

  • ในวันนี้จะคุยกันเรื่องการจัดการเครือข่าย หรือขับเคลื่อนเครือข่าย
  • การจัดการเครือข่ายต่างจากการจัดการองค์กรอย่างไร
  • องค์กรมีโครงสร้างและความสัมพันธ์เป็น heierarchy เป็นหลัก มีความสัมพันธ์เชิงอำนาจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ผู้บริหารจะบริหารงานแบบ “เอื้ออำนาจ” (empowerment) ก็ตาม
  • แต่เครือข่ายมีธรรมชาติที่องค์ประกอบ/ชิ้นส่วน มีความสัมพันธ์แบบกึ่งอิสระ (independent) กึ่งพึ่งพาอาศัย (interdependent) หรือเกื้อกูล ซึ่งกันและกัน
  • สมาชิกของเครือข่ายมาเชื่อมโยงกันเพราะมีเป้าหมาย / อุดมการณ์ ร่วมกัน และเชื่อมั่นว่าการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายจะเกิดพลังทวีคูณ (synergy) ระหว่างกัน เกิดผลรวมที่มากกว่าผลบวก และเกิดผลเสริมพลังต่อสมาชิกแต่ละองค์กร
  • การจัดการเครือข่าย ทำโดย “จับภาพ” ความสำเร็จตามเป้าหมาย ที่เป็น micro success หยิบยกมาเผยแพร่ ชื่นชมยินดี และขับเคลื่อนการ ลปรร. วิธีการบรรลุความสำเร็จนั้น - เดินเครือข่ายด้วยความสำเร็จ
  • การจัดการเครือข่าย ต้อง “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ยอมรับความแตกต่างหลากหลายของสมาชิกเครือข่าย
  • จัดการเครือข่ายบนฐานของความเคารพ เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน เคารพในความแตกต่าง
  • จัดการเครือข่ายโดยยกตัวตนของสมาชิกเครือข่าย ในส่วนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของเครือข่าย ขึ้นมาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ยกเอาผลงานของสมาชิกออกหน้า เอาผลงานและตัวตนของผู้จัดการเครือข่ายไปไว้ข้างหลัง – lead from behind
  • จัดการให้เกิดการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า (value add) ในภาพรวม และต่อสมาชิกแต่ละองค์กร

วิจารณ์ พานิช

๓ เมย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

น.เมืองสรวง
IP: xxx.118.108.254
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์มากครับชัดเจนดี คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะทำโครงการ SML นะครับ