สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นใน m-learning  จากงานวิจัยเรื่อง Emerging Issues in m-learning  ของ Dr.-Ing, Robert J, Wierzbicki  ในบทคัดย่อได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือใน e-learning ก็คือ มันมีศักยภาพที่จะเพิ่มผลผลิตภายใต้ขอบเขตของการจัดการเรียนการสอนแบบ m-learning หรือ e-learning แบบ “ทุกที่ ทุกเวลา” สิ่งที่ต้องพิจารณาสำหรับ m-learning มีอยู่หลายประการโดยดูจากสภาวการณ์ด้านเทคโนโลยีและเรื่องที่จะทำการสอน ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ของมนุษย์ที่จะมีอิทธิพลต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ e-learning และผลกระทบของปัจจัยเหล่านั้น บทความนี้จะแสดงถึงมุมมอในด้านข้อดีและข้อด้อยของ m-learning อธิบายสภาวการณ์ต่าง ๆ จากหลาย ๆ มุมมองและแนะนำทัศนะด้านการใช้เทคโนโลยีในอนาคต แนวทางการใช้ที่สดใสสำหรับ m-learning ในอนาคตได้รับการวางโครงร่างราวกับเป็นหนึ่งในแนวทางแห่งอนาคตที่ตรงจุดตรงประเด็นที่สุด

     krutuk เห็นว่าด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีโทรศัพทท์มือถือในปัจจุบัน ย่อมก่อให้เกิดความเป็นไปได้ในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง  krutuk ยังต้องการคำชี้แนะจากเพื่อน ๆ นะคะ หวังว่าจะได้รับคำแนะนำดี ๆ นะคะ