ส่งงานของ ผศ.ดร สุภาณี เส็งศรี(รูปแบบe-learning ภายในประเทศ)

เกื้อกูล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รูปแบบe-learningของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

   ประวัติความเป็นมา

         ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning เริ่มดำเนินการเมื่อ ประมาณ ปี 2544
เพื่อมีหน้าที่ ในการวางระบบงานและดำเนินการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ในรูปแบบ e-Learningเป็นศูนย์กลางในการผลิตบทเรียนแบบ e-Learning  ประสานงานกับคณาจารย์ สถาบันคอมพิวเตอร ์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อดูแลปรับปรุงการเคลื่อนไหวของเว็บไชด์ e-Learning (www.ram.edu)
     ควบคุมและดูแล ระบบการเรียนการสอนแบบ online การใช้งานบทเรียนe-Learningดูแลฐานข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งฐานข้อมูลบทเรียน ฐานข้อมูลผู้เรียน ฐานข้อมูลหลักสูตรการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายใน และฐานข้อมูลภายนอก ดูแล Infrastructure ที่เกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการระบบการเรียนการสอน (Learning Management System)โปรแกรมการจัดการอื่น ๆ ที่สนับสนุนกับระบบการ ใช้งานมัลติมีเดีย ดูแลฐานข้อมูลและติดตามผล

        การเรียนการสอนระบบ e-Learning เป็นการศึกษาโดยนำเทคโนโลยี ทางการสื่อสารมาประยุกต์ใช้กับการให้บริการการศึกษา  ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงใช้เป็นทางเลือกเสริมให้กับนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์  โดยมีแผนงานในการพัฒนาบุคลากรการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้ และสร้างบทเรียนแก่บุคลากรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับ การเข้าสู่การเรียนการสอนแบบ e-Learning และนำบทเรียนของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบ  e-Learning  อย่างมีประสิทธิภาพ    ดำเนินการในเรื่องการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เกี่ยวกับความรู้ ด้าน e-Learning  เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาสื่อ และ วิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เน้นการพัฒนาตนเองให้ก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้    ส่งเสริมการสร้างฐาน ความรู้สู่สากล

  

ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ ::

ปรัชญา (Philosophy)

      
เทคโนโลยีก้าวไกล ศึกษาได้ไม่จำกัด สร้างสรรค์โลกทัศน์ พัฒนาสู่สากล


ปณิธาน
     เพื่อจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอดคล้องกับปรัชญา
สถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานทางวิชาการแลวิชาชีพของสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถ ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้
วัตถุประสงค์          เพื่อจัดการศึกษาผ่านทางอินเทอร์เน็ต อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอดคล้องกับปรัชญาสถาบัน อุดมศึกษา
และสัมพันธ์กับมาตรฐานทางวิชาการวิชาชีพของสาขาวิชาต่าง ๆ   ( ตามมติ สภามหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/ 2545 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 )

   1  เพื่อดำเนินการจัดทำสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
   2  เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตบทเรียน ระหว่างสถาบันคอมพิวเตอร์ และสำนัก เทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
    3  เพื่อดำเนินงานในด้านการวางแผนงานประชาสัมพันธ์
   เพื่อจัดการฝึกอบรมและแนะนำให้การศึกษา การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แก่ คณาจารย์
   เพื่อรองรับการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
   6  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตสำหรับใช้เรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต
7         เพื่อค้นคว้าวิจัยการผลิตสื่อทางอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง

 

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดูฟุตบอลเป็นเกมกีฬาดีกว่าความเห็น (0)