ปรัชญา "คิดเป็น"

คิดเป็น กระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่

ปรัชญา "คิดเป็น"

    "คิดเป็น"  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีพื้นฐานชีวิตแตกต่างกัน มีวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน มีความต้องการที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนล้วนมีความต้องการที่จะมีความสุขอย่างอัตภาพเหมือนกัน

    เมื่อทุกคนต้องการมีความสุขเหมือนกัน จึงต้องมีกระบวนการเพื่อให้เกิดความสุขคือกระบวนการคิดเป็น โดยมีฐานข้อมูลทางวิชาการ  ทางสังคมสิ่งแวดล้อม และข้อมูลของตนเองมาเป็นตัวการในการช่วยตัดสินใจ เมื่อตัดสินใจได้แล้วจึงเลือกหนทางในการดำเนินชีวิต ก็จะเกิดความสุขจากการตัดสินใจถูกต้อง เมื่อดำเนินการแล้วและยังเกิดปัญหาหรือยังไม่เกิดความสุขจึงกลับมาย้อนดูความผิดพลาดจากข้อมูลว่าวิเคราะห์ข้อมูลครบหรือยังแล้วจึงตัดสินใจใหม่วนเป็นวัฎจักร"คิดเป็น" เพื่อการแก้ปัญหาที่ยังยืนแล้วเกิดสุขอย่างอัตภาพ

      กระบวนการ"คิดเป็น"

  ปัญหา---------------------- กระบวนการ                             ความสุข

                                              - วิชาการ

                                             -   ตนเอง

                                             -   สังคมสิ่งแวดล้อม

        

                                             ดำเนินการ

    ไม่พอใจ                            ตัดสินใจ                              พอใจ         
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนรู้กับจิตวิทยาผู้ใหญ่ความเห็น (0)