เลือกคำสั่ง File > New
(โปรแกรมจะทำการสร้างสเตจตามที่ถูกกำหนดไว้ใน Default)

การตั้งค่าของสเตจ
หากต้องการปรับเปลี่ยนค่าของสเตจให้เลือกคำสั่ง Modify > Document