ไอซีทีเพื่อการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

HS4HNL
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ ในการระดมความคิดเห็นจากภาคประชาชนจึงเป็น Wisdom of Crowds ที่จะนำไปสู่การจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) จากภาคประชาชนอย่างแท้จริง ถือเป็นก้าวย่างสำคัญของประชาธิปไตยแบบเต็มใบในสังคมไทย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญต่อการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้เกิดสภาพในการแสดงความคิดเห็นและแนวคิดอันหลากหลายอันเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย (Democratic Pluralism) การปลอดจากอำนาจปกครองทางการเมือง (Bureaucratic Control) เกิดการกระจายอำนาจ (Decentralization) เพิ่มโอกาสให้สาธารณะและชุมชนได้มีอำนาจในการบริหารจัดการและควบคุมชีวิตตนเองโดยตนเองเพื่อตนเองมากขึ้น (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551: 193) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด "Wisdom of Crowds" หรือ "ปัญญามหาชน" ของ Surowiecki, James (2004:3) ที่ว่า “ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม กลุ่มจะมีความฉลาดอย่างเด่นชัด และบ่อยครั้งที่จะฉลาดกว่าคนที่ฉลาดที่สุดในกลุ่มของพวกเขา กลุ่มโดยรวมไม่จำเป็นต้องถูกบดบังโดยคนที่ฉลาดสุดๆ เพื่อที่จะทำให้กลุ่มฉลาดได้ ถึงแม้ว่า คนส่วนใหญ่ในกลุ่มจะไม่ใช่คนที่รู้มากหรือมีเหตุมีผล แต่พวกเขาทั้งหมดก็ยังสามารถมีการตัดสินใจโดยรวมที่ถูกต้อง (อย่างชาญฉลาด) ได้ หรือการตัดสินใจที่ไม่สมบูรณ์นั้นเมื่อนำมารวมกัน อย่างเหมาะสม ความฉลาดโดยรวมก็จะกลายเป็นความปราดเปรื่องได้” การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ ในการระดมความคิดเห็นจากภาคประชาชนจึงเป็น Wisdom of Crowds ที่จะนำไปสู่การจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) จากภาคประชาชนอย่างแท้จริง ถือเป็นก้าวย่างสำคัญของประชาธิปไตยแบบเต็มใบในสังคมไทย ดังที่ ธวัชชัย อนุพงศ์อนันต์ (2551) กล่าวว่า “Wisdom of Crows อาจจะกลายเป็นแรงผลักสำคัญที่ทำให้ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเติบโตขึ้นในประเทศเผด็จการได้ โดยอาศัยศักยภาพของอินเทอร์เน็ตและชุมชนย่อยๆ ที่วางบนเครือข่ายความสัมพันธ์เหล่านี้ Wisdom of the Crowds กำลังจะมาเปลี่ยนโฉมหน้าการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลกเราแล้ว เร็วๆ นี้”

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ “องค์กรแห่งปัญญา ให้คำปรึกษา สะท้อนปัญหาจากประชาสู่รัฐ” สภาที่ปรึกษาฯ จึงเป็นองค์กรการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามแนวคิดของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่นำแนวคิดประชาธิปไตยแบบตัวแทนมาผสมผสานกับประชาธิปไตยทางตรง โดยการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที จึงเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารระหว่างสภาที่ปรึกษาฯ กับสังคม และรับฟังความคิดเห็น /การสะท้อนปัญหาจากสังคมกลับมายังสภาที่ปรึกษาฯ ด้วย ซึ่งเป็นการสื่อสาร 2 ทาง หรือ 2 Ways Communication นั้นเอง

แม้ว่าสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นำเว็บไซต์ (www.nesac.go.th) มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากภาคประชาชนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 แต่การดำเนินงานดังกล่าวก็ยังไม่อาจถือได้ว่าประสบความสำเร็จและก้าวทันเทคโนโลยีมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่เครือข่ายสังคม (Social Network) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเว็บ 2.0 (WEB 2.0) กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงประชาชน องค์กรต่างๆ มีการนำเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการดำเนินงานขององค์กร เช่น องค์กรกาชาดแห่งสหรัฐอเมริกา (American Red Cross--www.redcross.org) ได้มีการนำเครือข่ายทางสังคมมาใช้งาน คือ www.facebook.com/redcross/, twitter.com/redcross/, www.youtube.com/user/AmRedCross, www.flickr.com/groups/americanredcross/ และ http://blog.redcross.org ทำให้องค์กรสามารถระดมทุนบริจาดช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ต่างๆ ได้เป็นจำนวนมาก

 

มุ่งสู่เว็บ 2.0.. Run to WEB 2.0

เป็นที่น่ายินดีว่าผู้บริหารของสภาที่ปรึกษาฯ และสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ในคราวประชุม (ร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสภาที่ปรึกษาฯ เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553 โดยมีประธานสภาที่ปรึกษาฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ รวมถึงข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารบี) ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับสภาที่ปรึกษาฯ เพื่อให้เกิดกระบวนการสื่อสารสองทาง ภายใต้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานจะมีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหา ตัวอย่างเว็บ 2.0 ที่โด่งดัง เช่น Wikipedia.org, Gotoknow.org, Learners.in.th, Researchers.in.th

 

การสื่อสารกับสังคม (Social Communication)

1. ส่งเสริมความเข้าใจและการยอมรับจากสังคม

2. สร้างเสริมปฏิสัมพันธ์กับสังคมและองค์กรเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

3. สร้างดุลยภาพในการสื่อสาร (Communication and Media) โดยบูรณาการความร่วมมือของสภาที่ปรึกษาฯ กับเครือข่ายภาคประชาชนของสภาที่ปรึกษาฯ และคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นองค์รวม (Holistic Approach)

แนวทางการดำเนินงาน

1. ประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ ภารกิจ และผลงานของสภาที่ปรึกษาฯ ต่อสาธารณะผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง

2. มีการสำรวจการรับรู้และรู้จักของประชาชนในแต่ละปี เพื่อนำไปขยายผลในด้านการประชาสัมพันธ์ บทบาทของสภาที่ปรึกษาฯ ต่อไป

3. พัฒนาช่องทางการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) ทั้งนี้ ควรกำหนดวาระของข้อมูลข่าวสาร (Agenda Setting) ของสภาที่ปรึกษาฯ ไปสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง

การนำไอซีทีมาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม การสื่อสาร 2 ทางของภาคประชาชนกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งในด้านประชาสัมพันธ์องค์กร การสร้างเครือข่าย การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ การสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ (Poll) เพราะพลังแห่งไอซีทีจะทำให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถเข้าถึงภาคประชาชนและมีส่วนร่วมกับองค์กรแห่งนี้เพิ่มสูงขึ้น

 

*******************************

หลังจากที่การดำเนินงานตามแผนการพัฒนาเว็บไซต์สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (www.nesac.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบเดือนตุลาคม 2552-มีนาคม 2553) สิ้นสุดลง ผู้เขียนในฐานะผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานดังกล่าว ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเว็บไซต์สภาที่ปรึกษาฯ โดยมีผลการสำรวจความพึงพอใจจากบุคลากรสำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ ดังนี้

 

1 = มาก/ดีที่สุด 2 = มาก/ดี 3 = ปานกลาง 4 = น้อย/พอใช้

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สภาที่ปรึกษาฯ อยู่ในระดับปานกลาง-มาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ICT for All Club

คำสำคัญ (Tags)#ไอซีที#สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ#การมีส่วนร่วมภาคประชาชน#wisdom of crowds#การสื่อสารกับสังคม

หมายเลขบันทึก: 352543, เขียน: 19 Apr 2010 @ 12:51 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 22:46 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)