ช่วงนี้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในกรมส่งเสริมการเกษตร ที่เห็นกระแสของการเปลี่ยนแปลงภายหลังที่กรมฯได้จัดการสรุปบทเรียนครึ่งปีที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2549 โดยเฉพาะ กอง/สำนักในส่วนกลาง มีความตื่นตัว ตัวอย่าง เช่น

 1.ศูนย์สารสนเทศ  ได้เชิญคุณอุษา ทองแจ้ง เป็นวิทยากรโดยจะทำ KM เพื่อสร้างทีมในรูป mobile unit เพื่อบริการแก้ไขปัญหาด้าน it  ทั้ง software และ hardware  แก่หน่วยงานภายในกรมฯ

2.กองแผนงาน ได้จัดกิจกรรม KM  เพื่อให้เจ้าหน้าที่230649ของกองได้เรียนรู้กระบวนการKM โดยจัดบอร์ดแสดงกิจกรรมของKM ที่บริเวณกอง มีแผนการ ลปรร.ทุกเดือน โดยหมุนเวียนแต่ละฝ่าย  คุยกับประธานKM ของกองแผนงาน(คุณอุษา ทองแจ้ง)ว่าวันนี้เวทีมีชีวิตชีวาและมีความสุขมาก ก็ดีใจกับทีมด้วย

3.สำนักส่งเสริมการจัดการสินค้าเกษตร ได้จัดเวที ลปรร. เรื่องข้อมูลการผลิตพืชที่ปลอดภัย จัดให้มีคุณเล่าและบันทึกเก็บไว้  โดยคุณอุษา ทองแจ้งเข้าร่วมสังเกตการณ์เวที

4.สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี     โดยคุณสมศักดิ์ สุริโย         ผู้อำนวยการสำนักฯ  ให้แนวทางว่าควรมีการทำ KM ทุกฝ่าย โดยทีมงานKM ของสำนักเอง น่าชื่นชมวิสัยทัศน์ผอ.มาก  ทั้งนี้คุณนันทา ติงสมบัติยุทธ์เป็นที่ปรึกษา

5.สำนักงานเลขานุการกรม      โดยคุณทศพล เชี่ยวเชิงงาน เลขานุการกรม ให้แนวทางว่าจะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพของงานโดยใช้ KM เป็นเครื่องมือ โดยคุณธุวนันท์ พานิชโยทัย ได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

6.กองพัฒนาพื้นที่เฉพาะ มีแผนจะจัดสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากรในกองเรื่อง KM ต้นเดือนก.ค. 2549 นี้ โดยคุณสุรัตน์ สงวนทรัพย์ จะนำทีมสร้างความเข้าใจ

และจะมีอีกหลาย ๆ หน่วยงานที่กำลังจะตามมาอีก  ทางชุดย่อยด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และห้องเรียน KM จึงจะจัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีม KM  ของกอง/สำนักในส่วนกลางในหัวข้อเรื่อง ก้าวแรกของการจัดการความรู้ภายในสำนัก/ กอง  ทำกันอย่างไร ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2549 นี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความก้าวหน้า  กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวการนำ KM มาปรับใช้ในงานปกติ โดยคุณอุดม  รัตนปราการและคุณนันทา ติงสมบัติยุทธ์ เป็นหัวเรือใหญ่

กระแสการตื่นตัวของทีมKM ในส่วนกลางเป็นสิ่งที่เกินความคาดหวังจริง ๆ และเราหวังว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้คงมีความสุขและความสนุกในการทำงานร่วมกัน