ข้อมูลและสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไร

 ข้อมูลคือ ข้อเท็จจริงหรือสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
สารสนเทศ
หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีที่เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานได้ ข้อมูล การประมวลผล สารสนเทศ
การดำเนินการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล เก็บข้อมูลเป็นแฟ้ม และสรุปข้อมูลเป็นสารสนเทศ และรายงานผล การจัดทำอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการดำเนินการ เรียกว่า ระบบสารสนเทศ การจัดทำสารสนเทศ ทำให้เกิดการรอบรู้ ข้อมูล สารสนเทศ ความรอบรู้
ประเภทข้อมูล
1.ข้อมูลปฐมภูมิ หมายถึงข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมหรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การจดบันทึก และการจัดหาด้วยเครื่องอัตโนมัติ เช่น เครื่องอ่านรหัสแท่ง เครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก
2.ข้อมูลทุติยภูมิ หมายถึงข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมไว้แล้ว เช่น ข้อมูลสถิติต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้มีการตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อใช้งาน หรือนำไปประมวลผลต่อ

ได้มาจากhttp://come.to/kitima

28/05/49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุรีรัตน์ความเห็น (0)