เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน

กศน.ลำปางจัดประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน

วันที่ 20 มิถุนายน 2549 ดิฉันพร้อมด้วยครูรสาพร หม้อศรีใจ และนางสาวเกวลิน อุตมะ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปี ซึ่งจัดโดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง โดยได้เชิญผู้บริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ และเจ้าหน้าที่อำเภอละ 3 คน

ภาคเช้าแต่ละอำเภอก็ได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานการประกันคุณภาพของตนเอง ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีมาก แต่ละอำเภอก็มีวิธีการเป็นรูปแบบของตนเองไม่เหมือนกัน

ภายบ่ายเป็นการนำเสนอการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง โดยผู้อำนวยการนรินทร ปารมี ผอ.ศบอเถิน และดิฉัน ผอ.ศบอ.เกาะคาเป็นผู้นำเสนอรูปแบบ เนื่องจากทั้งอ.เถินและเกาะคา ได้จัดทำรายงานการประเมินออกมาเป็นรูปเล่มเอกสารแล้ว กศน.ลำปางจึงอยากให้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่ามีขั้นตอนการจัดทำอย่างไร ซึ่งก่อนหน้านี้ดิฉันได้แจกรายงานการประเมินตนเองของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคาให้ทั้ง 13 ศบอ. ไว้ศึกษารูปแบบแนวทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2549 ในคราวเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Road Map กศน.ที่อุทยานแจ้ซ้อน

การนำเสนอภาคบ่ายเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ค่อยเกิดเนื่องจากอำเภอต่าง ๆ ยังไม่ได้ดำเนินการเก็บข้อมูล ยังไม่ได้ดำเนินการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ทำให้มองภาพไม่ค่อยออกว่าจะนำเอาส่วนไหนมาเขียนในรายงานการประเมินตนเอง

ข้อเสนอแนะที่ดิฉันได้ให้ข้อคิดคือหลังจากที่แต่ละศบอ.จัดทำคู่มือระบบการปฏิบัติงานแล้ว ให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานตามกิจกรรมนั้น ๆ แต่ละระบบที่ประกันคุณภาพ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระบบทั้ง 8 ระบบนั้นให้จัดทำเครื่องมือเพื่อประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานที่อยู่ในแต่ละระบบ เพื่อเป็นการเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล แล้วนำเอาเครื่องมือนั้นมาวิเคราะห์ และจัดทำเป็นรายงานการประเมินออกมาแต่ละระบบ ถ้าขาดส่วนนี้ก็จะไม่สามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเองได้

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

23 มิถุนายน 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปางความเห็น (0)