การเขียนชุดคำสั่ง (Syntax) ใน SPSS for Windows : การคำนวณอายุ .สมศักดิ์ นัคลาจารย์ [email protected] 19 มิ.ย. 49 การคำนวณอายุจากวันเดือนปีเกิด

กรณีต้องการทราบอายุปัจจุบัน เช่น ต้องการทราบอายุของผู้ให้ข้อมูลที่เกิดวันที่ 1 ธันวาคม 2507 คำนวณ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2549

วิธีการคำนวณ

1)       กำหนดคุณลักษณะตัวแปร(Type) ให้เป็นชนิด Date และเลือกรูปแบบเวลาให้เป็น dd : mm :yyyy หมายถึง วันที่(1-31) : เดือน(1-12) : ปี(xxxx) ดังรูปตัวอย่าง ตัวแปร birth เก็บข้อมูลวันเดือนปีเกิด

 

pic2_ 1

2)       ตัวแปร now เก็บข้อมูลวันเดือนปีปัจจุบัน โดยกำหนดคุณลักษณะเช่นเดียวกับตัวแปร birth

 

pic2_ 2

3)       กลับไปที่หน้าต่าง Data View สร้างตัวแปร age_h ไว้เก็บข้อมูลจากการคำนวณอายุเป็นชั่วโมง สร้างตัวแปร age_day ไว้เก็บข้อมูลจากการคำนวณอายุเป็นวัน และตัวแปร year ไว้เก็บข้อมูลจากการคำนวณอายุเป็นปีโดยกำหนดคุณลักษณะ (Type) เป็นชนิด Numeric ดังรูป

 

pic2_ 3

  

4)       บันทึกข้อมูลวันเดือนปีเกิดในตัวแปร birth และวันเดือนปีในปัจจุบันในตัวแปร now

pic2_ 4

5)       เปิดหน้าต่าง Syntax ขึ้นมาเพื่อเขียนคำสั่งประมวลผลอายุ

pic2_ 5

6)       จากนั้นก็ Drag Mouse ผ่านคำสั่งเฉพาะคำนวณอายุเท่านั้น แล้ว Click ที่ Run ดังรูป

pic2_ 6

7)       ผลจากการคำนวณได้ดังรูป

pic2_ 7

8)       เสร็จสิ้นการคำนวณ

…………………………………………….