การเขียนชุดคำสั่ง (Syntax) ใน SPSS for Windows : การคำนวณชั่วโมง/นาที

การเขียน Syntax ใน SPSS for Windows
การเขียนชุดคำสั่ง (Syntax) ใน SPSS for Windows : การคำนวณชั่วโมง/นาที .สมศักดิ์ นัคลาจารย์ [email protected] 19 มิ.ย. 49 กรณีต้องการทราบระยะเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุด เช่น ต้องการทราบว่า เวลาที่ใช้ในการออกกำลังกายตั้งแต่ 06.35 . - 07.33 . รวมเป็นเวลา กี่ชั่วโมงกี่นาที

วิธีการคำนวณ

1)       กำหนดคุณลักษณะตัวแปร(Type) ให้เป็นชนิด Date และเลือกรูปแบบเวลาให้เป็น hh : mm หมายถึง ชั่วโมง : นาที ดังรูปตัวอย่าง ตัวแปร time1 เก็บข้อมูลระยะเวลาเริ่มต้น

 

pic1_ 1

2)       ตัวแปร time2 กำหนดคุณลักษณะเหมือตัวแปร time1 ใช้จัดเก็บข้อมูลระยะเวลาสิ้นสุด

pic1_ 2

3)       รูปตัวอย่างเวลาที่บันทึกไว้ ทั้งนี้การป้อนข้อมูลสามารถป้อนเป็น 12.00 หรือ 12:00 ก็ได้

pic1_ 3

4)       เปิด Syntax  โดย Click ที่ File เลือก New เลือก Syntax เพื่อเปิดหน้าต่างเขียนชุดคำสั่งประมวลผล

 

 

pic1_ 4

5)       ได้หน้าต่าง Syntax ใหม่ ดังรูป

pic1_ 5

6)       เขียนคำสั่งดังนี้   compute duration=time2 - time1.

list.

จากนั้นให้ Click ที่ Run ดังรูปตัวอย่าง Syntax1 กรณีนี้ เป็นการสั่งประมวลผลคำสั่งทั้งหมดที่อยู่ใน Syntax1

 

 

 

pic1_ 6

7)       ถ้าเป็นกรณีที่มีหลายคำสั่ง แนะนำให้ใช้วิธี Drag Mouse ผ่านชุดคำสั่งนั้นๆ ก็จะเป็นการเลือกเจาะจงชุดคำสั่งตามต้องการ ดังรูปตัวอย่าง

pic1_ 7

8)       เมื่อประมวลผลแล้ว หน้าต่าง Output ก็จะแสดงผลการประมวลให้ทราบว่า คำสั่งนั้นๆ ได้กระทำการกับข้อมูลเป็นอย่างไร ดังรูป

 

pic1_ 8

9)       กลับไปดูที่หน้าต่าง Data Editor จะพบว่าตัวแปร duration ที่จะใช้เก็บข้อมูลที่ได้จากการคำนวณรวมระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด ได้คำนวณเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ คุณลักษณะของตัวแปร duration ก็ต้องกำหนดเช่นเดียวกันกับตัวแปร time1 และ time2

pic1_ 9

10)    เสร็จสิ้นการคำนวณระยะเวลาของชั่วโมงและนาที

 

………………………………………………………

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ฯ มฉก.ความเห็น (0)