วิจัยเชิงปฏิบัติการ

              จุดมุ่งหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

               *การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการปฏิบัติงานทางการศึกษา
               *การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
               *เป็นแนวทางฝึกอบรมให้ได้รับทักษะใหม่ๆ
               *เสนอนวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
               *การปรับปรุงสื่อสารระหว่างครูกับนักวิจัย
               *เสนอทางเลือกใหม่ให้เหมาะสมกับปัญหาในชั้นเรียน

สรุป
         
....เพื่อให้ครูได้ปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองจากผู้บริโภคงานวิจัยมาเป็นผู้ทำวิจัยด้วยตนเอง และเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยไม่มุ่งเน้นการสรุปอ้างอิงผลการวิจัยไปใช้กับกลุ่มอื่น ๆ รวมทั้งเน้นการพัฒนา ปรับปรุงงานในหน้าที่ตนเองให้ดียิ่งขึ้น....