lita2454

"ฬิฏา"
วิจัยเชิงปฏิบัติการ(3)

วิจัยเชิงปฏิบัติการ

              ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
               1.วิเคราะห์ปัญหาและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
               2.คัดเลือกปัญหาที่จะทำการวิจัย
               3.สร้างกิจกรรมหรือนวัตกรรมเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
               4.ทดลองใช้กิจกรรมหรือนวัตกรรม
               5.เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองอย่างมีระบบ
               6.วิเคราะห์ข้อมูล
               7.แปลผลและเขียนรายงาน

              ประโยชน์การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
              1.แก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานด้วยความร่วมมือกัน
              2.ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู
              3.ปรับปรุงบริบททางสังคมและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
              4.สนับสนุนส่งเสริมการสอนที่ดี
              5.พัฒนาความรู้วงการศึกษาไปสู่การปฏิบัติจริง

             (ผศ.ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2548)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยเชิงปฏิบัติการ(3)

คำสำคัญ (Tags)#วิจัยเชิงปฏิบัติการ(3)

หมายเลขบันทึก: 34874, เขียน: 21 Jun 2006 @ 05:17 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)