วิจัยเชิงปฏิบัติการ(4)

           แนวคิดของเลวิน
           * Kemmis and McTaggart นำแนวคิดของเลวินมาพัฒนาเป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบบันไดเวียน (Spiral of Steps)
           * บันไดเวียนประกอบด้วย การวางแผน (Plan)  การปฏิบัติและการสังเกต (Act & Observe) การสะท้อนกลับ (Reflection)
           * ใช้กลุ่มผู้ร่วมงานเป็นผู้กำหนดสิ่งที่เป็นปัญหาขององค์กร
           * ใช้การร่วมคิดวางแผน และความสนใจร่วมกัน
           * เริ่มด้วยการกำหนดจุดมุ่งหมายทั่วไปก่อนแล้วจึงกำหนดแผนงาน
           * การวางแผนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงที่เป็นไปได้ มีความยืดหยุ่นและมีการตอบสนอง
           * แผนงานมีการแบ่งออกเป็นกิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ
           * การปฏิบัติการเป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้พร้อมกับการสังเกตในสิ่งที่ได้ปฏิบัติว่าบรรลุหรือไม่
           * การสะท้อนกลับเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับว่าแผนงานที่กำหนดมีจุดเด่นหรือจุดด้อยอะไรบ้างเพื่อการปรับปรุง

          แนวคิดของอีลเลียต
          * Elliot พัฒนาการวิจัยปฏิบัติการหลังจากแนวคิดของเลวิน
          * วงจรการปฏิบัติการเริ่มด้วยการวินิจฉัยจุดมุ่งหมายเบื้องต้น
          * ก่อนกำหนดแผนงานมีการสำรวจและวิเคราะห์ก่อนเพื่อหาข้อเท็จจริง
          * แผนงานใช้การเตรียมกิจกรรมไว้จำนวนหนึ่ง แล้วเลือกปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนดไว้
         * ใช้การปฏิบัติการทีละแผนงานทีละกิจกรรมย่อย เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจึงจะเริ่มหมุนไปปฏิบัติการในแผนงานอื่นต่อไป
         * ใช้การปรับปรุงแก้ไขจุดมุ่งหมายของการวิจัยใหม่ได้
         * เหมาะกับการปฏิบัติการที่สามารถปรับเปลี่ยนจุดประสงค์ได้จนกว่าจะตรงกับสภาพความเป็นจริง

        แนวคิดของเอบบัท
        * Ebbutt นำแนวคดของ Kemmis และ Elliot มาพัฒนาต่อ
        * แนวคิดของเลวินและอีลเลียตนั้น ผู้วิจัยจะต้องย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นอีกครั้งทำตามขั้นตอนเดิม แต่เอบบัทจะใช้การพิจารณาความเหมาะสมของขั้นตอนที่กระทำสำเร็จด้วยการปรับปรุงแก้ไขจุดประสงค์ทั่วไป
        * ใช้หลักการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในระบบอวัยวะภายในต่าง ๆ ที่มีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน ไม่จำเป็นต้องย้อนกลับในการปฏิบัติงาน