วิจัยเชิงปฏิบัติการ(4)

"ฬิฏา"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ(4)

วิจัยเชิงปฏิบัติการ(4)

           แนวคิดของเลวิน
           * Kemmis and McTaggart นำแนวคิดของเลวินมาพัฒนาเป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบบันไดเวียน (Spiral of Steps)
           * บันไดเวียนประกอบด้วย การวางแผน (Plan)  การปฏิบัติและการสังเกต (Act & Observe) การสะท้อนกลับ (Reflection)
           * ใช้กลุ่มผู้ร่วมงานเป็นผู้กำหนดสิ่งที่เป็นปัญหาขององค์กร
           * ใช้การร่วมคิดวางแผน และความสนใจร่วมกัน
           * เริ่มด้วยการกำหนดจุดมุ่งหมายทั่วไปก่อนแล้วจึงกำหนดแผนงาน
           * การวางแผนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงที่เป็นไปได้ มีความยืดหยุ่นและมีการตอบสนอง
           * แผนงานมีการแบ่งออกเป็นกิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ
           * การปฏิบัติการเป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้พร้อมกับการสังเกตในสิ่งที่ได้ปฏิบัติว่าบรรลุหรือไม่
           * การสะท้อนกลับเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับว่าแผนงานที่กำหนดมีจุดเด่นหรือจุดด้อยอะไรบ้างเพื่อการปรับปรุง

          แนวคิดของอีลเลียต
          * Elliot พัฒนาการวิจัยปฏิบัติการหลังจากแนวคิดของเลวิน
          * วงจรการปฏิบัติการเริ่มด้วยการวินิจฉัยจุดมุ่งหมายเบื้องต้น
          * ก่อนกำหนดแผนงานมีการสำรวจและวิเคราะห์ก่อนเพื่อหาข้อเท็จจริง
          * แผนงานใช้การเตรียมกิจกรรมไว้จำนวนหนึ่ง แล้วเลือกปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนดไว้
         * ใช้การปฏิบัติการทีละแผนงานทีละกิจกรรมย่อย เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจึงจะเริ่มหมุนไปปฏิบัติการในแผนงานอื่นต่อไป
         * ใช้การปรับปรุงแก้ไขจุดมุ่งหมายของการวิจัยใหม่ได้
         * เหมาะกับการปฏิบัติการที่สามารถปรับเปลี่ยนจุดประสงค์ได้จนกว่าจะตรงกับสภาพความเป็นจริง

        แนวคิดของเอบบัท
        * Ebbutt นำแนวคดของ Kemmis และ Elliot มาพัฒนาต่อ
        * แนวคิดของเลวินและอีลเลียตนั้น ผู้วิจัยจะต้องย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นอีกครั้งทำตามขั้นตอนเดิม แต่เอบบัทจะใช้การพิจารณาความเหมาะสมของขั้นตอนที่กระทำสำเร็จด้วยการปรับปรุงแก้ไขจุดประสงค์ทั่วไป
        * ใช้หลักการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในระบบอวัยวะภายในต่าง ๆ ที่มีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน ไม่จำเป็นต้องย้อนกลับในการปฏิบัติงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยเชิงปฏิบัติการ(4)ความเห็น (10)

มานิต
IP: xxx.147.20.143
เขียนเมื่อ 
วันหลังช่วยแนะนำการวิจัยให้ด้วยครับด้านภาคปฏิบัติ นะครับเรื่องทฤษฎีพออ่านได้
ทองสง่า ผ่องแผ้ว
IP: xxx.28.35.245
เขียนเมื่อ 
      Kemmis and McTaggart ประกอบด้วย การวางแผน (Plan)  การปฏิบัติและการสังเกต (Act & Observe) การสะท้อนกลับ (Reflection) เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่นักบริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษานิยมใช้กัน เพราะตรงกับริบทการทำงานและการบริหารสถานศึกษา
กุ๊กไก่
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอตัวอย่างงานวิจัยเชิงปฏิบัติการภาคปฏิบัติด้วยนะคะ

ขอบคุณคะ

เขียนเมื่อ 

สนใจ เขียนขั้นตอน + ขอตัวอย่างงานวิจัยเชิงปฏิบัติด้วยนะคะ

ขอบคุณคะ

ฬิฏา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สำหรับขั้นตอนและขั้นตอนวิจัยเชิงปฏิบัติการถ้าจะให้คำแนะนำได้หรือว่าจะให้ช่วยถ่ายเอกสารได้ค่ะเพราะที่หอสมุดมีให้บริการ ด้วยความยินดีนะค่ะ

เขียนเมื่อ 

มีแนวคิดของ ฬีฎา ไหม ครับ

เขียนเมื่อ 

รบกวนถามค่ะ

มีวิจัยเชิงปฏิบัติการ

เรื่องการอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกไหมคะ

ตอนนี้ต้องทำส่งค่ะ (ตอนนี้เรียนวิชาชีพครู)

ไม่เคยเรียนมาก่อน

จับต้นชนปลายไม่ถูกเลยค่ะ

ขอคำแนะนำด้วยนะคะ

ขอบคุณมากๆค่ะ

วิชิต
IP: xxx.26.128.58
เขียนเมื่อ 

ผมจบมาหลายปี ความรู้เรื่องนี้ลืมบ้าง... จำได้บ้าง ... ถ้าคุณฬิฎา ได้เข้ามาอ่านช่วยตอบด้วยครับว่า วิจัยเชิงปฎิบัติการ เหมือนกับ การค้นคว้าอิสระ (IS )หรือไม่ครับ.ตลอดจนขั้นตอนและวิธีวิจัย...ขอบคุณล่วงหน้าครับ

เขียนเมื่อ 

      เรียนคุณวิชิต ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำถาม แต่ก็ไม่อยากให้เรียกว่าเป็นคำถามนะค่ะ อยากให้เป็นการเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าค่ะ หนูคิดว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการกับการค้นคว้าอิสระ (IS) คนละส่วนกันนะค่ะ ส่วนที่ 1 การค้นคว้าอิสระ (IS : Independent study) คือ บทนิพนธ์ กรณีศึกษา สิ่งประดิษฐ์ หรือการวิเคราะห์พัฒนาระบบงานที่ใช้วิธีการวิจัย ซึ่งนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข ได้ใช้กระบวนการในการศึกษาค้นคว้าซึ่งมีเนื้อหาสาระที่แสดงถึงความคิดริเริ่มของนักศึกษา และได้เรียบเรียงจากหัวข้อที่ได้รับอนุมัติมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบจนเสร็จสมบูรณ์ เพื่อขออนุมัติปริญญาระดับมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต
             วิทยานิพนธ์ (Thesis) คือ บทนิพนธ์ที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก ที่ใช้กระบวนการวิจัยในการแสดงความคิดริเริ่มในการประมวลความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเรียบเรียงจากหัวข้อที่ได้รับอนุมัติให้ทำวิจัยจนได้ผลครบถ้วนตามกระบวนการ แล้วนำมาวิเคราะห์ และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบจนเสร็จสมบูรณ์ เพื่อขออนุมัติปริญญาระดับมหาบัณฑิต หรือระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งโดยทั่วไปวิทยานิพนธ์เป็นผลงานทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระที่แสดงความคิดริเริ่มของนักศึกษา โดยมีปริมาณ คุณภาพ และเนื้อหาสาระสูงกว่าการค้นคว้าอิสระและอื่น ๆ
ส่วนที่ 2 รูปแบบการวิจัย (Research Design) เช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยเชิงพรรณา การวิจัยแบบหาความสัมพันธ์ การวิจัยเชิงทดลอง **ต้องขออภัยเป็นอย่างมากนะค่ะที่อธิบายน้อย เอาเป็นว่าหนูจะพยายาม update ข้อมูลให้ท่านใหม่นะค่ะหรือ link file ให้ท่านอ่าน**

วิสิทธิ์ตพงศ์ แสงงาม
IP: xxx.143.171.50
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ผมกำลังทำค้นคว้าอิสระ(IS )  อยู่ครับ     โดยใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ให้ไปแก้และหาข้อมูลเพิ่ม เพื่อความสมบูรณ์ และจบป.โท

แบบว่าตอนนี้กำลังหาข้อมูลไปใส่ในบทที่2 อยู่