nonparametric statistics

nonparametric statistic
Non parametric Statistics  

            การทดสอบสมมติฐานต่างๆ ที่ใช้กันในปัจจุบันจะตั้งอยู่บนสมมติฐานของข้อมูลที่เป็นตัวแปรสุ่ม และมีการแจกแจงปกติ นอกจากนั้นในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่าสองกลุ่ม ยังมีสมมติฐานว่า ความแปรปรวนเท่ากัน ซึ่งการทดสอบแบบนี้เป็นการทดสอบที่ใช้พารามิเตอร์ (Parametric Test)   ในบางสถานการณ์ ผู้ทดสอบไม่แน่ใจเกี่ยวกับลักษณะของประชากรที่สนใจ ในกรณีเช่นนี้ การใช้การทดสอบที่ใช้พารามิเตอร์  อาจทำให้ได้ผลที่คลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากข้อมูลไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งใว้  ดังนั้นการทดสอบทางสถิติเพื่อช่วยในการตัดสินใจ จึงควรใช้วิธีการทดสอบที่เรียกว่า การทดสอบที่ไม่ใช้พารามิเตอร์  (Nonparametric Test)   ซึ่งเป็นการทดสอบโดยไม่อาศัยข้อตกลงเบื้องต้น  การทดสอบที่ไม่ใช้พารามิเตอร์  ใช้ทดสอบทางสถิติได้เช่นเดียวกับการทดสอบที่ใช้พารามิเตอร์  ในที่นี้จะขอบเขตเฉพาะวิธีที่อ้างอิงใช้ในการทดสอบด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น

1.       กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว

1.1   Sign test

1.2   Wilcoxon signed rank test

2.       กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม

-           ทดสอบความแปรปรวน

2.1   Siegel-Tukey test

-           สองกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน

2.2   Mann-Whitney U-test

2.3   Tukey’s quick test

-           สองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน

2.4   Sign test

2.5   Wilcoxon signed rank test

2.6   x-y plot

3.       กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่ม

3.1   Kruskal-Wallis test

3.2   Friedman’s test

4         การทดสอบการแจกแจง

4.1   Chi-square test

4.2   Kolmogorov-Smirnov tests

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ความเห็น (1)

น.ส.สิรีธ ศรีทอง
IP: xxx.27.43.164
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อ.อนุสิทธิ์ สุขม่วง

ขอแนะนำตัวนะค่ะ นู๋ชื่อ น.ส.สิรีธร ศรีทอง ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาที่ วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติฯ ลาดกระบังค่ะ

แล้วพอดีว่าอาจารย์ที่สอนวิชา non_parametric ได้สั่งงานเป็นรายงานกลุ่ม

ให้หา สถิติที่ทดสอบว่า ความแปรปรวนของประชากร หรือตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม ที่จะนำมาทดสอบว่าเท่ากันมั้ย ได้โดยวิธีใด โดยไม่ใช้ parametric ทดสอบ

คืออาจารย์พอจะทราบวิธีมั้ยค่ะ ว่าใช้ test ใด ในการทดสอบ

รบกวนอาจารย์ช่วยตอบด้วยน่ะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ