ความเดิม จังหวัดมีคำสั่งที่ 243 / 2549 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 ให้ผู้มีชื่อ ทำหน้าที่ประเมินให้คณะ อบจ. เทศบาล และ ตรวจสอบผลการประเมินให้คะแน อบต. ตามตัวชี้วัดในแบบประเมินฯ ของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด  เพื่อรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาจัดสรรเงินรางวัลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

                            ความเดิมต่อมา จังหวัดมีคำสั่งที่ 312 / 2549 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 ให้ผู้มีชื่อที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นอนุกรรมการฯ ทำหน้าที่ประเมินให้คะแนน อบต.ตามตัวชี้วัดในแบบประเมินฯ  เพื่อรายงานให้คณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารกิจการที่ดี ประจำปี 2549 ระดับจังหวัด พิจารณาตรวจสอบเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2549

                            ความทั้งสองวรรคก่อน  เป็นที่มาของการไปเกี่ยวข้องกับการประเมิน และ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                           เชื่อว่าหลายท่านและเราเข้าใจตรงกันว่าไม่อยากไปเกี่ยวข้องอะไรนัก หากไม่รัก ไม่ตั้งใจจริง ทำงานนี้เพื่อชาติบ้านเมือง โดยไม่มีเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ประโยชน์อื่น ๆ ทั้งสิ้น นอกจากเกียรติ กับความรู้ที่จะได้ งานนี้ที่สำคัญ คือ การประเมินเพื่อให้ได้รับรางวัลปีนี้มีรางวัลน้อยกว่าปีก่อน  จะต้อง อบต.มีที่สมหวัง และที่ผิดหวัง  ในปีที่ผ่านมา จังหวัดน่านหลายแห่งได้รับรางวัล  ขอพูดเฉพาะ อบต.ได้รับรางวัลร่วม 7 แห่ง  ปีนี้จะได้ให้เพียง 2 แห่งตามกรอบ แน่นอนส่วนการประเมิน อบต.ต้องเข้มข้น  สำหรับ อบจ.ได้รับรางวัลระดับชาติเลยที่เดียว สำหรับเทศบาลปีที่ผ่านมาไม่ได้ ( น่านมี เทศบาลตำบล 8 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง อบจ.1 และ อบต.91 แห่ง เรียกว่าเมืองร้อยนายก ไม่ผิด ) เมื่อได้รับมอบหมายก็ควรทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และให้ได้ความรู้  เพื่อการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย

                            ตามคำสั่งวรรคแรกนั้น   กรรมการได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ๆ ตามวรรคสอง คณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณในท้องที่นั้น ๆ และท้องถิ่นอำเภอ รวม 3 คน ทำหน้าที่ประเมินตามเกณฑ์  เพื่อส่งผลคะแนนมาจังหวัด ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2549  การที่เราทุกคนพากันไปทำหน้า แน่นอนต้องมีประสบการณ์มากมาย  หลายรูปแบบ ถือโอกาสและตั้งใจนำมาสื่อสารไว้ที่นี่ @