รายชื่อรายงานกลุ่มวิชา ดร. พระมหาสมจินต์

นี่ถ้าคุณสวัสดิ์ไม่โทรหาเม่า มีหวังเพื่อนไม่ได้รายชื่อแน่เลย เพราะอาทิตย์นี้คุณเม่ายุ่งมากคะ มีงานสอน ติดกัน ๒ วัน บวกต้องเตรียมข้อมูลงานสอนด้วยเลยลืมเรื่องรายชื่อเพื่อนไปเลย  แต่ตอนนี้ทำเสร็จแล้วคะ ใครสงสัยจำไม่ได้ว่าอยู่กลุ่มไหน วันไหนก็เปิดดูได้เลยนะคะ
เจอกันวันพฤหัสที่ ๒๒ มิย. ๒๕๔๙ และอย่าลืมล้างท้องวันศุกร์ทานอาหารเที่ยงร่วมกัน  แล้วอย่าลืมแผ่เมตตาให้ผู้อนุเคราะห์เป็นเจ้ามือด้วยนะคะ ฮิๆๆๆ ยังมีกิเลศอยู่คะ

(กลุ่มใดจะนำเสนอเรื่องอะไร  สามารถแจ้งได้ในช่องความคิดเห็นได้เลยครับ..สวัสดิ์)

(ดาวน์โหลด pdf ไฟล์)

ศึกษาเฉพาะเรื่องในพัฒนาการแห่งพระพุทธศาสนา
กลุ่ม
ลำดับที่
รายชื่อ
ชื่อเรื่องรายงาน
วันที่รายงาน
กลุ่มที่๑
พระระพิน           ด้วงลอย
นายอนันต์ชัย      ตั้งทรงสุวรรณ์
 ๑๑  สิงหาคม ๒๕๔๙
นางเสาวลักษณ์    เลิศบุศย์ สุรพลชัย
กลุ่มที่ ๒
พระมหาบูรณะ     โพธิ์นอก
นางสุวภรณ์         แนวจำปา
๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙
นพ. ปุณวัสส์     กิตติมานนท์
กลุ่มที่ ๓
นายสวัสดิ์           พุ้มพวง
นางสุมาลี           วุฒิจินดา
๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙
นางสาวสมจิตรา   กิตติมานนท์
กลุ่มที่ ๔
พระมหาชยันต์     แสนโบราณ
พลตรีอภิสิทธิ์      ศรีผุดผ่อง
๑ กันยายน  ๒๕๔๙
ม.ล.ปริญญา       จรูญโรจน์
กลุ่มที่ ๕
พระมหาธานินทร์  คำกมล
นายสุเมธ           โสฬศ 
๘ กันยายน ๒๕๔๙
นางเอื้อมอร        ชลวร
กลุ่มที่ ๖
พระมหาสมพงษ์   แพงเจริญ
นางพูนสุข           มาศรังสรรค์
๑๖ กันยายน  ๒๕๔๙
นายอภิสิทธิ์         กัมพลาวลี
กลุ่มที่ ๗
พระมหาอุดร        เกตุทอง
นายนันทพล       โรจนโกศล
๒๓ กันยายน ๒๕๔๙
นายรุ่งศักดิ์         ศิวาชัญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมนุมนักศึกษาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยความเห็น (3)

กลุ่ม ๓ จะเสนอรายงานเรื่อง "ขันธ์ ๕ ของโครงสร้างทางสังคม : ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคมโดยหลักขันธ์ ๕" ในเรื่องนี้เรามองปัญหาอย่างนี้ครับ  "สังคมทุกวันนี้ซับซ้อนกว่าสังคมพรรพกาล  ก่อนที่มนุษย์จะรวมตัวกันเป็นชาติรัฐความซับซ้อนมีน้อยกว่าสังคมปัจจุบัน  ความซับซ้อนนั้นมาจากไหนจากการศึกษาของนักสังคมวิทยาโดยผ่าน "อรรถปริวรรตศาสตร์" อธิบายว่า  ความซับซ้อนเริ่มเพิ่มมากขึ้น  เมื่อมนุษย์สร้างระบบการให้ความหมาย (ปรุงแต่ง) สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์  มนุษย์รุ่นหลังก็มาสืบทอดความหมายนั้นต่อ ๆ กันไป  จนกลายเป็น "โครงสร้างทางสังคม" มนุษย์เป็นผู้สร้างโครงสร้างทางสังคม  ขณะเดียวกันโครงสร้างทางสังคมก็ครอบงำ  กดทับมนุษย์เช่นเดียวกัน (Hermeneutic Circle)การกดทับและครอบงำ  ส่งผลให้มนุษย์ยึดมั่น  ถือมั่นใน "โครงสร้างทางสังคม" นั้น  ทำให้มนุษย์ต่อสู้กันเอง  ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเอง  เพื่อปกป้อง "โครงสร้างทางสังคม" ของกลุ่มชนของตน  เพราะมนุษย์ไม่ได้เห็น "โครงสร้างทางสังคม"  ตามจริงว่าเป็นเพียงสภาวะที่อาศัยกันเกิดขึ้น  จึงเกิดสงครามเพื่อการต่อสู้แย่งชิงอัตตาทางสังคมดังกล่าวจากที่กล่าวมาทำให้เห็นปัญหาได้ชัดว่า  "การยึดมั่นถือมั่นในโครงสร้างทางสังคมของมนุษย์  นำไปสู่สงครามระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง"  เพราะมนุษย์เห็นโครงสร้างทางสังคมผิดไปจากความจริง  ในหลักคำสอนในพระพุทธศาสนานำขันธ์ ๕ มาอธิบายความจริงของชีวิต   ว่าเป็นเพียงการประกอบกันเข้าของขันธ์ทั้ง ๕  ทำให้มนุษย์เข้าใจชีวิตของตนเอง  เห็นชีวิตตามจริง  ไม่ใช่ตัว  ไม่ใช่ตน  เป็นสภาวะที่อาศัยกันเกิดขึ้น  จึงเกิดคำถามต่อไปว่า  "หากจะนำคำสอนเรื่องขันธ์ ๕ มาอธิบายความเป็นจริงของโครงสร้างทางสังคม  จะอธิบายอย่างไร  จึงจะทำให้มนุษย์เห็นโครงสร้างทางสังคมว่าเป็นเพียงการประกอบกันเข้าของขันธ์ ๕  ไม่ใช่ตัว  ไม่ใช่ตน?" ซึ่งหากสามารถหาวิธีการอธิบายที่ทรงพลังเพียงพอ  เชื่อว่าการศึกษาครั้งนี้น่าจะส่งผลดีต่อเสรีภาพของมวลมนุษยชาติในอนาคตขอบเขตเนื้อหาของการศึกษานี้มีขอบเขตเนื้อหาที่จะกล่าวถึงคร่าว ๆ ในที่นี้ดังนี้ครับ๑. ในส่วนความเป็นมา  จะนำเสนอในเชิงประวัติศาสตร์ของประวัติการตรัสสอนขันธ์ ๕ ตามปรากฏในพระไตรปิฎก  และหลักฐานอื่น ๆ
๒. เนื้อหาส่วนที่สอง  จะกล่าวถึงขันธ์ ๕ ในการอธิบายความเป็นจริงของชีวิต
๓. เนื้อหาส่วนที่สาม  จะนำเสนอการวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคมตามหลักขันธ์ ๕
๔. ส่วนสุดท้ายจะสรุปให้เห็นว่า  การวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคมตามหลักขันธ์ ๕  มีความเป็นไปได้หรือไม่อย่างไร  มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร  มีข้อเสนอแนะสำหรับการวิเคราะห์ครั้งต่อไปอย่างไร
 กลุ่มอื่นมีหัวข้ออะไรเรียนเชิญแลกเปลี่ยนได้เลยครับ
กลุ่ม ๓ สวัสดิ์, สุมาลี, สมจิตรา
IP: xxx.121.128.223
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้ว ดูน่าสนุก ปีนี้เปิดขายใบสมัครหรือยัง อยากเข้าเรียนมาก ๆ เรียนแล้วจะเครียดมั้ยเนี่ย

ค่าเทอมเท่าไหร่ เป็นครูสอนพุทธ เลยอยากเรียนต่อพุทธ มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

พระพุทธเจ้า สุดยอดความอัจฉริยะ ขอบอก

เม
IP: xxx.121.128.223
เขียนเมื่อ 

พิมพ์ข้อความเห็นที่ 2 แต่ลืมใส่ อีเมล์ เผื่อใครจะใจดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ตอบกลับจ้า