หัวข้อวิทยานิพนธ์

วิพากษ์หัวข้อ

วันนี้อาจารย์ให้นำเสนอขั้นตอนวิธีการในการศึกษาวิจัยในหัวข้อของตัวเอง  ซึ่งสนใจศึกษาในเรื่อง การศึกษากระบวนการเลี้ยงโคเนื้อที่สอดคล้องกับทรัพยากรและสภาพสังคมในจังหวัดบุรีรัมย์  ( หัวข้อเป็นภาษาอังกฤษ ยังไม่สละสลวย ท่านผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยค่ะ)

Study on process feeding cows  in accordance of local resources and community on Buriram province.

Problem ; 1. The farmers have not academic knowledge.

                  2. The farmers don't khow how to management of local resources.

Objective; 1. Study  on tecknical feeding .

                   2. study resources in local for feeding cows.

keyword;   Cows, feeding, Management, Local resources, Community, Processing, Grouping, Sustainable.

Methodology; 1. Review  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคแต่ละชนิด ธรรมชาติของวัวแต่ละพันธ์  ศึกษาจุดสำคัญของเรื่องที่จะศึกษาว่าเป็นปัญหาสำคัญมากน้อยเพียงใด  ใช้ระยะเวลาประมาณ  4  สัปดาห์

                         2. survey  ศึกษาข้อมูลในรายละเอียดว่าในพื้นที่เป้าหมายมีการเลี้ยงอย่างไร  จะต้องสร้างคำถามให้มากและคลอบคลุมในทุก ๆ ด้าน และควรเน้นการสัมภาษณ์เจาะลึกตัวต่อตัว  ใช้เวลาประมาณ 8 สัปดาห์

                         3. Design and action research , Qualitive. ออกแบบวิธีการศึกษาทั้งในรูปแบบการสัมภาษ์ การปฏิบัติจริง การวิเคราะห์วิธีการเลี้ยง โดยให้ครอบคลุมปัจจัยและปัญหาทุกด้านของชุมชน  ใช้เวลาประมาณ  3  สัปดาห์

                         4. Action  เน้นการศึกษาด้วยการปฏิบัติจริง ศึกษาวิธีการเลี้ยงในพื้นที่จริงเรียนรู้ไปกับชุมชนด้วย และการเก็บข้อมูลจะดูทั้งในด้านทรัพยากร สังคมวิทยา มนุษยวิทยาของประชากรในภาพรวมด้วย ไม่ใช่ศึกษาเฉพาะกลุ่มเป้าหมายอย่างเดียว และวิธีการที่ได้จากการศึกษาสามารถนำไปใช้ในพื้นที่อื่นได้ด้วยหรือไม่  ซึ่งถ้ามีปัญหาหรือได้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนจะต้องกลับไป Design and action research , Qualitive.ซ้ำใหม่หลาย ๆ ครั้ง  ใช้เวลาประมาณ  24  สัปดาห์

                       5.  Analysis/Synthesis  วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา ซึ่งถ้ายังไม่สมบูรณืต้องกลับไป Action ใหม่อีก  ใช้เวลาประมาณ  8  สัปดาห์

                      6. Report  รายงานผลการศึกษา ใช้เวลาประมาณ  8  สัปดาห์

ส่วนหัวข้องานของอาจารย์ศิริพงษ์  ในหัวข้อ The impact of goverment policy on  community . มีขั้นตอนเหมือน ๆ กัน  แต่อาจารย์ซูซู ติดใจในประเด็นที่ว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่มาก และประเด็นการศึกษาว่าผลกระทบของนโยบายนั้นคลอบคลุมไปทั้งประเทศหรือไม่ ซึ่งก็ได้ช่วยกันอธิบายว่า ใช้ในกรณีศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์และในเรื่องของ  Design, focus group and survey จะเลือกศึกษากลุ่มประชากรใดที่สามารถให้ข้อมูลหรือทัศนคติต่อนโยบายของภาครัฐที่เป็นกลางและน่าเชื่อถือ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความเชื่อและความคิดของแต่ละบุคคล และบางครั้งความคิดของประชากรกลุ่มตัวอย่างอาจมีผลต่อความคิดของประชากรในกลุ่มอื่น ๆ ด้วย และไม่อาจเป็นตัวแทนความคิดของคนทั้งหมดในชุมชน และเรื่องนี้อาจารย์บอกว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากควรเป็นหัวข้อของนิสิตระดับปริญญาเอกค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge sharingความเห็น (0)