กำหนดการจัดการเรียนรู้

นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

       -  นวัตกรรมการศึกษา

       -   การวิเคราะห์ระบบการจัดการเรียนรู้

       -   การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้

       -   แหล่งการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เครือข่ายการเรียนรู้

       -   การออกแบบ  สร้าง  นำไปใช้  ประเมิน  และปรับปรุงนวัตกรรมการเรียน

      -   กรณีศึกษานว้ัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณค่า

ผลลัพธ์์การเรียนรู้

       1.  รู้จักและเข้าใจแนวคิดในการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

        2. วิเคราะห์ระบบและการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้ได้

        3. ใช้แหล่งการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        4.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้

        5.  ออกแบบ  สร้าง  นำไปใช้  ประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ได้

       6.  ตระหนักในความสำคัญของนวัตกรรมที่มีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้

       1.  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฏี  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของมนุาย์

       2. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการเรียนรู้  และนวัตกรรมการเรียนรู้  และการจัดประสบการณ์  การเรียนรู้ที่หลากหลาย

       3.  ศึกษาวิเคราะห์บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

       4.  รวบรวมข้อมูลแหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้

       5.  ปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้และเทคดนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนที่หลากหลาย

       6.  ฝึกปฏิบัติออกแบบ  สร้าง  ทดลองใช้  ประเมินปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learning Innovationความเห็น (2)

นางสาวพิไล อุปัญ
IP: xxx.28.50.6
เขียนเมื่อ 
ไม่ทราบว่านวัตกรรมการเรียนรู้นำไปใช้ในระดับใดได้บ้างอยากจะทราบระดับการศึกษาที่นำไปใช้ได้ หรือว่าใช้ได้กับทุกระดับการศึกษาค่ะอยากรู้มากค่ะ เพราะว่าตัวเองก็เรียนอยู่เหมือนกันเผื่อบางทีอาจจะปรึกษาได้ ช่วยตอบให้ด้วยนะค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
ปิยภรณ์ ศกุนตานุรักษ์
IP: xxx.113.55.206
เขียนเมื่อ 

     เมื่อได้อ่านความหมายของนวัตกรรมการเรียนรู้แล้ว ในความคิดของดิฉัน คิดว่า สามารถนำมาใช้ในการศึกษาได้ทุกระดับเพราะ นวัตกรรมการเรียนรู้เป็นการนำเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ เป็นสื่อในการเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งในยุคนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคอมพิวเตอร์ได้มีส่วนช่วยในการศึกษาอย่างมาก และในสมัยนี้เด็กไทยก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ตั้งแต่อายุยังน้อย จึงทำให้ดิฉันมองว่าการเรียนรู้สามารถที่จะนำนวัตกรรมมาใช้ในการศึกษาได้ทุกระดับค่ะ