รายงานแผนการศึกษาการทำวิจัย

เขียนแผนงาน

    วันนี้อาจารย์ซูซูให้อาจารย์พันดาและอาจารย์ศิริพงศ์เสนอและเขียนแผนการศึกษางานวิจัยของตัวเอง โดยให้รายงานเป็นภาษาอังกฤษโดยส่วนมากแล้วอาจารย์ก็ทำได้ดี แต่ก็มีบ้างที่ยังต้องแก้ไขซึ่งอาจารย์ซูซู ท่านก็ให้ข้อเสนอแนะและสิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมในบ้างจุด โดยส่วนมากแล้วอาจารย์ซูซูท่านจะเน้นเรื่องเวลาเป็นสำคัญเพราะจะต้องระบุเวลาในการทำการวิจัยซึ่งกำหนดแต่ละขั้นตอนลงไปด้วย

ซึ่งในหัวข้อของอาจารย์พันดาจะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงโคตามสภาพที่สอดคล้องกับทรัพยากรและสังคมในจังหวัดบุรีรัมย์

( Study on pocess feeding cows in accordance of local resouces and community on Buriram povince )

หัวข้อของอาจารย์ศิริพงศ์จะศึกษาผลกระทบนโยบายของรัฐต่อชุมชน(The Impact of govement  policy on commonity  on Buriram)

ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเป็นการนำเสนอหัวข้องานวิจัยของพิไลคอยติดตามดูนะค่ะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบการปลูกพืชบนคันนาความเห็น (0)