โปรแกรมSMISเป็นโปรแกรมการเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคลและโปรแกรมOBEC48เป็นโปรแกรมการเก็บข้อมูลในภาพรวมจากการที่ได้สัมผัสมาทั้งการเป็นวิทยากรในเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นผู้ปฎิบัติในสถานศึกษายังมองเห็นว่าโปรแกรมทั้งสองโปรแกรมนี้ยังไม่เอื้อต่อการทำงานของครูในสถานศึกษามากนักเพราะจะเห็นได้ว่าในสถานศึกษามีโปรแกรมบริหารจัดการต่างๆ มากมายแต่โปรแกรมแต่ละโปรแกรมยังไม่รองรับซึ่งกันและกันทำให้มองว่าการบริหารจัดการในระดับสูงยังไม่สามารถรวมกันได้ทำให้สถานศึกษาต่าง ๆต้องทำงานที่ซ้ำซ้อนกันอยู่ไม่สามารถที่จะถ่ายโอนขัอมูลให้กันได้ทำให้เสียเวลาไปเปล่าประโยชน์

จากเดิมเราจะเริ่มต้นด้วยโปรมแกรมAIS แล้วต่อมาก็โปรแกรมEIS    ต่อมาก็โปรแกรมOBEC48 สุดท้ายโปรแกรมSMIS ที่ตัดงานวิชาการออก เพราะงานวิชาการมีโปรแกรม ศธ 01  Term 44   Student  แต่โปรแกรมทั้งหมดไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลให้กันได้ จึงเป็นการทำงานซ้ำซ้อนดังที่กล่าวข้างต้น

คราวหน้าจะพูดถึงปัญหาการใช้โปรแกรม SMIS ต่อ