001

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี)

                   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี)  เป็นโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  30  กัยยายน  2529  โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก  นางเจริญ  สิงหเสนี  จำนวน 5 ไร่ 67 ตารางวา  และต่อมาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2532 หม่อมราชวงศ์โอภาศ  กาญจนะวิชัย  ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก 68 ตารางวา  รวมมีเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา

                   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี) เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2530 ในระดับชั้นเด็กเล็กและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก  พระครูอาทรสุทธิวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดเทพลีลา  ให้ใช้ศลาการเปรียญวัดเทพลีลาเป็นสถานที่เรียนชัวคราว  มีนักเรียน 222 คน ครู 9 ครู (เราเรียกครูรุ่นบุกเบิกว่า "ครูรุ่นศาลาวัด")  และต่อมาเมื่ออาคารเรียนสร้างเสร๋จ  โรงเรียนได้ย้ายมาตั้ง ณ เลขที่ 70/8 ซอยคุณประสะนี แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทฑฯ 10310 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2531   (ปัจจุบัน  พ.ศ.2549  อายุครบ  20  ปี)             มี  นายสมาน   ชื่นอิ่ม    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  คนปัจจุบัน

http ://gotoknow.org/blog/km-pps/34839

http://gotoknow.org/blog/km-pps/34839