สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่เน้นภาระงาน(2)

นักเรียนมีความกระตือรือร้น เกิดการแข่งขัน สั่งสมนิสัยที่รักการทำงาน ไม่ละทิ้งงานกลางคัน

งานที่ทำนอกเหนือจากแบบฝึกหัดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการสอดแทรกคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้กับนักเรียนวัยประถมศึกษา   คล้ายๆกับว่าครูผู้สอนภาษาอังกฤษจะมีภาระมากขึ้นก็ว่าได้  แต่ผลที่ได้นั้นคุ้มค่า  เมื่อนักเรียนมีความกระตือรือร้น  เกิดการแข่งขัน  สั่งสมนิสัยที่รักการทำงาน  ไม่ละทิ้งงานกลางคัน  ฯลฯ

แต่สิ่งสำคัญที่สุดครูผู้สอนต้องเตรียมการให้ดีว่า  จะนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะข้อใดให้กับนักเรียน  ความขยัน  ความละเอียดของการทำงาน  หรือ  ความประหยัด 

วันนี้เน้นเรื่องความประหยัด  เมื่อนักเรียนเข้าเรียนเพื่อสรุปความรู้ในห้องปฏิบัติการทางภาษา  ก็ถือโอกาสสั่งงานคราวต่อไป  และสังเกตการใช้กระดาษสีที่มีราคาแพงของนักเรียน  กระดาษที่ชิ้นใหญ่พอจะทำอะไรได้อีก  แนะนำ  และสังเกตว่านักเรียนคนใดทำตามครูแนะนำ  เมื่อพบแล้ว  อย่าลืมชมเชย  คงจะประสบความสำเร็จบ้างไม่มากก็น้อย  ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาความเห็น (1)

ชิ้นงาน ไม่ควรสร้างภาระให้กับนักเรียนจนมากเกินไป