การอบรม "การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน (ต่อ)

ในกรณีของกลุ่มคุณอำนวยนั้น จะมองในภาพกว้าง วิธีการนำเสนอก็จะเสนอในภาพกว้าง ในขณะที่กลุ่มคุณกิจ แม้จะเห็นเหมือนกับกลุ่มคุณอำนวย แต่วิธีคิดจะชี้ชัดในแง่การปฏิบัติมากกว่า
กิจกรรม “แลหน้า” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวางเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไปของกลุ่ม สำหรับกิจกรรมนี้ก็เช่นเดียวกับกิจกรรม “แลหลัง” คือ ให้ผู้เข้าร่วมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคุณกิจและคุณอำนวย โดยมีโจทย์ คือ 1.เป้าหมายในการดำเนินงานต่อไปของกลุ่มคืออะไร 2.สิ่งที่จะทำให้เป้าหมายประสบความสำเร็จคืออะไร โดยให้เวลาในการระดมสมองประมาณ 30 นาที จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอ การที่ต้องแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมนี้ก็เพื่อเป็นการสะท้อนว่าทีมคุณกิจและคุณอำนวยมีมุมมองที่เหมือนกัน/ต่างกันอย่างไร รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ความรู้สึกซึ่งกันและกัน การที่เราไม่มีกิจกรรม/ไม่ได้เปิดใจแบบนี้ เราจะไม่ทราบว่าคนในองค์กรของเรามีความคิดเห็น/มีความรู้สึกอย่างไร กลุ่มคุณอำนวย เป้าหมาย 1.เพิ่มยอดสมาชิกตามเป้าหมาย 600 คนขึ้นไป 2.จัดสร้างอาคาร สำนักงาน ตามโครงการที่วางไว้ 3.จัดทำธุรกิจชุมชนทางด้านการเกษตรให้เกิดขึ้นในชุมชนและองค์กร เช่น ทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอัดเม็ด ปุ๋ยน้ำ เป็นต้น 4.ต้องการให้หน่วยงานของภาครัฐหนุนเสริมองค์กร สิ่งที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จ 1.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปที่ยังไม่เป็นสมาชิกโดยให้คณะกรรมการเป็นผู้เผยแพร่ 2.หางบประมาณ 3.ศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ 4.สร้างระบบการทำงานให้เกิดความเชื่อมั่น กลุ่มคุณกิจ เป้าหมาย 1.สร้างอาคาร สำนักงาน ให้สำเร็จ 2.มีรถขององค์กรไว้ใช้ 3.สินค้าวิสาหกิจชุมชนได้รับมาตรฐาน อย. สิ่งที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จ 1.มีการตั้งผ้าป่าสามัคคี 2.ของบสนับสนุนจากจังหวัด 3.มีการประสานกับองค์การอาหารและยา เมื่อพิจารณาสิ่งที่ได้จากการระดมสมองของคุณอำนวยและคุณกิจในกิจกรรม “แลหน้า” จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ทั้ง 2 กลุ่มมีความคิดที่คล้ายคลึงกัน แต่สิ่งหนึ่งที่พอจะเป็นที่สังเกตได้ คือ ในกรณีของกลุ่มคุณอำนวยนั้น จะมองในภาพกว้าง วิธีการนำเสนอก็จะเสนอในภาพกว้าง ในขณะที่กลุ่มคุณกิจ แม้จะเห็นเหมือนกับกลุ่มคุณอำนวย แต่วิธีคิดจะชี้ชัดในแง่การปฏิบัติมากกว่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)