R2R : "ทีม" R2R โรงพยาบาลยโสธร

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทีม R2R โรงพยาบาลยโสธรนำทีมโดย...ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล

       ก่อนหน้านี้ดิฉันก็ลืมเล่าไปว่าในทีมที่เริ่ม R2R นั้นเป็นอย่างไรและมีใครบ้าง...จนได้พบกับความเห็นที่ท่านอาจารย์วิจารณ์ พานิช ท่านได้มาสอบถามถึงรายชื่อของคุณอำนวยและคุณลิขิตของกลุ่ม จึงนึกได้ว่าน่าจะมีเรื่องเล่าถึงทีมที่ร่วมเดินไปด้วยกัน ยิ่งโดยเฉพาะคุณเอื้อที่ท่านให้โอกาสแก่...ทีมเป็นอย่างยิ่ง

       ทีม R2R โรงพยาบาลยโสธรนำทีมโดย...ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล และท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และทีมโดยมีรายนามดังนี้...

คุณเอื้อ...นายแพทย์พิเชษฐ์  อังศุวัชรากร       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร
            นางอรพินท์  วงศ์อนันต์                รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
            นางอุไร  ชำนาญค้า                     รองหัวฝ่ายการพยาบาล  ฝ่ายวิชาการ
            นางสาวเพ็ญประกาย  สร้อยคำ       ฝ่ายการพยาบาล

 คุณอำนวยประจำทีม

            นายอนุชา   หนูนุ่น

            นางสาวนิภาพร  ลครวงศ์

คุณลิขิตประจำทีม

          นางสาวชนิดา   วิภาคาร              แผนกอายุรกรรมหญิง  


คุณอำนวยประจำกลุ่ม
                                                                    ที่อยู่
            นางสาวนารี   คำศรี                    แผนกอายุกรรมหญิง    คุณอำนวยประจำกลุ่ม CVA
            นางสาวพานี   ขอสุข                   แผนกคลินิกพิเศษ        คุณอำนวยประจำกลุ่ม DM
            นางสาวเบญจภา  สนามทอง     แผนกกุมารเเวชกรรม   คุณอำนวยประจำกลุ่ม สูติ-เด็ก
            นายวีรวัฒน์   พราวศรี                 แผนกศัลยกรรมชาย     คุณอำนวยประจำกลุ่มศัลยกรรม
            นางนาถฤดี   สุลีสถิร                   งานพัฒนาคุณภาพ       คุณอำนวยประจำกลุ่มศัลยกรรม 

คุณลิขิตประจำกลุ่ม
                                                                   ที่อยู่
            นางกัณนิกา  วรศิริ                     แผนกอายุรกรรมหญิง   คุณลิขิประจำกลุ่ม CVA
            นางวิภาดา  เชื้อศุภโรบล             แผนกคลินิกพิเศษ         คุณลิขิตประจำกลุ่มสูติ-เด็ก
            นางรัฐดาพร  ชำนาญค้า              แผนกศัลยกรรมหญิง    คุณลิขิตประจำกลุ่ม DM
            นางสาวทิมพร  ฝีปากดี               แผนกวิสัญญี               คุณลิขิตประจำกลุ่มศัลยกรรม
            นางสาวลักษณาวดี  เศิกศิริ           แผนกวิสัญญี               คุณลิขิตประจำกลุ่มศัลยกรรม

 

ที่อยู่ที่สามารถ...ประสานแลกเปลี่ยนเรียนรู้...ตกลงกันว่าใช้ที่ทำงานในการติดต่อ(ระบุชื่อ-แผนก) คือ
โรงพยาบาลยโสธร 
ตำบลตาดทอง  อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร
35000

               
               
                   

 

      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
     อยากเห็นทีมคุณกิจในแต่ละกลุ่ม หากได้ชื่อเล่นด้วยจะยิ่งดี เพราะเดี่ยวหลาย ๆ วันไปผมจะลืมท่านผู้มีคุณูปการเหล่านั้นครับ Dr.Ka-poom น่าจะไปเอามาลงเป็นบันทึกไว้ด้วยนะครับ