หายไปหลายวัน หลังจากอบรมที่สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา กลับมาตั้งหลักว่า "เราจะเขียนอะไรบ้าง เขียนแล้วกลัวท่านผู้อ่านจะว่าอย่างไร" ดังนั้นหลังจากนี้จะพยายามเขียน ๆ ไปโดยตลอด ผิดบ้างถูกบ้าง ท่านผู้รู้ทั้งหลายโปรดชี้แนะด้วย จะเป็นพระคุณอย่างสูง ในสัปดาห์ที่ผ่านมา 13 - 15 มิ.ย. 49 ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาครูด้าน ICT โดยเน้น " การปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน " โดยเป็นการฝึกที่ให้ครูได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนและประหยัดทรัพยากรเช่น ใช้กระดาษให้น้อยลง โดยใช้ระบบ One-Stop-Service เข้ามาช่วย สำหรับครูก็ฝึกให้สร้าง E-book โดยใช้โปรแกรม DeskTop Author ของอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) ผลปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชอบของคุณครูทั้งหลาย ทั้งนี้จะต้องติดตามผล นิเทศกันไป เพื่อเป้าหมายสำคัญคือ "ผู้เรียน" สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา จากสือที่หลากหลาย วันนี้คงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับ.....