เรียนรู้จากสถานที่จริง

 วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน นักศึกษารังสีเทคนิค หลักสูตรต่อเนื่องของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รุ่นที่ ๕ จำนวน ๒๕ ท่านได้เดินทางไปเรียนรู้ วิชาชีพของชาวรังสีเทคนิค ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ซึ่งมีขนาดถึง ๘๐๐ เตียง มีรังสีแพทย์ ๓ ท่าน มีนักรังสีเทคนิค ๔ ท่าน มีทั้งเครื่อง CT เครื่อง Fluoroscopy เครื่อง Ultrasound

ภาพที่ ๑ ผศ.เพชรากร หาญพานิชย์ ผู้ดูแลนักศึกษา ถ่ายภาพรวมก่อนไปเข้าฟังบรรยาย และ เรียนรู้จากโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองทั้ง ISO9002 และ HA

ภาพที่ ๒ Invention ประดิษฐ์กรรม ที่จัดเก็บ Cassette ใส่ฟิลม์ ดูแล้ว อ.เพชรากร ต่อยอดกันเลย "ถ้าเพิ่มว่าแต่ละช่องใส่ได้กี่แผ่นก็ดีซิครับ เข้าหลัก Visual Control เห็นง่าย หายรู้ แถม ดูงามตา"

ภาพที่ ๓ AAR หรือ After Action Review ต่างคนต่างเขียน อะไรที่ได้เห็น หรือ เรียนรู้เกินความคาดหวัง อะไรที่ได้เห็น หรือ เรียนรู้น้อยกว่าความคาดหวัง นำมา ลปรร คือ การ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ในกลุ่ม และ มีการเสริมประสบการณ์จาก JJ สรุป สุดท้ายให้ทุกท่านรายงาน "ผ่าน GotoKnow โดยเพิ่ม Passion Plan จะพัฒนา ตน และ ทีมงานอย่างไรดี" ครับ

JJ