เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต

เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต
เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต เทคโนโลยี  เป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญ กับมนุษย์เราในโลกปัจจุบันมากเป็นจำนวนมาก เราจำเป็นต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้  เพราะหากไม่พึ่งสิ่งเหล่านี้  เราอาจต้องลำบากมาก  เช่น คอมพิวเตอร์   โทรทัศน์ เป็นต้น ส่วนคำว่า สารสนเทศ นั่นก็คือ  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์แต่ละคน  เรียนรู้สิ่งต่างๆจำนวนมากข้อมูลที่เก็บไว้ในสมอง   เป็นสิ่งที่สะสมกันเป็นเวลานานความรู้อาจเกิดจากข้อมูลข่าวสาร  ต่างๆรอบตัวเรา   ข้อมูลเหล่านี้อาจมาสื่อเช่น  วิทยุ  โทรทัศน์   เป็นต้น  แม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล  ทั้งหมดนี้ก็เป็นความหมายของคำว่าเทคโนโลยีกับสารสนเทศ ในโลกปัจจุบัน  เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามามีบทบาทกับมนุษย์เราเป็นจำนวนมาก  มนุษย์เราเกือบทั่วโลกมีการใช้เทคโนโลยีเป็นจำนวนมาก  ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง   เทคโนโลยีสารสนเทศจะเกี่ยวข้องกับมนุษย์เราตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน แล้วก็อนาคตด้วย  เมื่อมีคำว่าเทคโนโลยี  จึงจำเป็นต้องมีคำว่า สารสนเทศ  เพราะสองคำนี้มันต้องคู่กันมา  เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งที่เราเรียกว่า  เทคโนโลยีที่จัดการสารสนเทศ  เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล  การประมวลผล  การพิมพ์สร้างรายงาน  การสื่อสารข้อมูล  เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นการรวมกันระหว่าง  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการสื่อสาร  คอมพิวเตอร์ก็เป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งเช่นกัน  เราอาจถือว่าคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น  เราอยากรู้ว่า  GPA  ของเราเท่าไร  ในหารการที่จะ  ENT  เข้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง  เราก็ใส่ข้อมูลลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์  ให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลออกมา  สิ่งนี้ก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหนึ่ง  ซึ่งหากมองออกไปในโลกอนาคต  เทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทกับมนุษย์เรา  มากกว่าปัจจุบันเป็นจำนวนมาก  เราอาจจะสะดวกสบายกว่าโลกปัจจุบันก็อาจเป็นไปได้  เพราะโลกปัจจุบันมนุษย์ต่างมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน  ต่างกันแข่งขันในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อที่จะสรรหาสิ่งที่สะดวกสบายมาสู่ตนเอง  ในอนาคตบนโลกมนุษย์เราอาจจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวหลักในการคิดหรือผลิตอะไรขึ้นมาสักอย่าง นับว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความสำคัญกับมนุษย์เราเป็นจำนวนมาก   ดั้งนั้นในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนคนหนึ่ง  ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียน  เพื่อจะได้มาพัฒนาประเทศของเราให้ก้าวหน้าทันกับประเทศอื่น  ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายอูมัร หาดดีความเห็น (0)