การจำลองความเหมือนกับเพื่อนบ้าน (Cellular Automata) เป็นวิธีการสร้างความเข้าใจ คาดการณ์ และจัดการความเหมือนกันของเพื่อนบ้านได้ ทำนองเดียวกับการทำ Zoning ในทางเกษตรซึ่งมีความจำเป็นมากในยุคปัจจุบัน

 

ความเหมือนกับเพื่อนบ้าน (http://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_automata) เป็นแบบจำลองชนิดในกลุ่มของแบบจำลองซึ่งตัวแปรหลักมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว (Discrete model)  แบบจำลองประกอบเป็นตารางของช่อง (cells) ที่มีจำนวนหนึ่ง ค่าของแต่ละช่องมีการเปลี่ยนแปลง (states) ตามค่าของช่องที่อยู่ใกล้ ๆ กัน

ช่องของตารางเหมือนกับช่องของกระดาษกราฟซึ่งนักเรียนใช้งานในการวาดภาพและการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์

ความเหมือนกับเพื่อนบ้านเปรียบเสมือนกับพื้นที่ลุ่มก็จะถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นพื้นที่นา ในขณะที่พื้นที่ดอนก็เป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่หรือพื้นที่ป่าเป็นต้น

 

เพื่อนบ้านก็มีความจำเป็นที่ต้องปรับตัวเพื่อความเป็นมิตรและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

 

--------------------------------------------------------------- 

อรรถชัย จินตะเวช, เชียงใหม่