ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะทำงาน ประเมินผลโครงการBI01ร่วมประชุม โดยมีหมอนภา พี่บุญช่วย คุณชนกพรรณ  ทำกรอบแนวทางการประเมินด้านEffectiveness ในส่วนเนื้อหา/คำถามการประเมิน และตัวชี้วัด มาก่อน และให้คณะทำงานฯร่วมให้ข้อคิดเห็นในส่วนวิธีการ /กลุ่มเป้าหมาย/แหล่งอ้างอิงดังนี้