ความเห็น 41682

สอนคน หรือ สอนหนังสือ

จริญญา เต็งชัยภูมิ
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
หนูคิดว่าการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นการพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี...และยังส่งผลถึงการพัฒนาทีมงานอีกด้วย .การพัฒนาตนเอง ควรปฏิบัติดังนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด ปฏิบัติงานทางด้านรังสีได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีคุณภาพเชื่อถือได้ ให้การบริการแก่ผู้มารับบริการด้วยความเต็มใจ และสามารถให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง รู้จักนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน การพัฒนาทีมงาน ก็คือ ถ้าหากเรามีการพัฒนาตนเอง และทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในหน่วยงานแล้ว ทุกอย่างที่ดีๆก็จะตามมา คือ นำความรู้มาบอกต่อแก่คนในหน่วยงานเพื่อนำไปพัฒนาในแต่ละเรื่องต่อไป สนับสนุนให้คนในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือความสามารถของตนเอง มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและมีการประเมินงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ทราบถึงข้อผิดพลาดพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขต่อไป การทำงานเป็นทีม และความสามัคคีจะทำให้หน่วยงานมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาตนเองและทีมงาน.....ค่ะ