GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การจัดการ KM พิพิธภัณฑ์ฯ ชุมพร

วิสัยทัศน์พิพิธภัณฑ์ฯ ชุมพร

หลังจากที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ชุมพร  ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร  ตั้งแต่วันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๔๘  ที่ผ่านมา  พวกเราได้มีการประชุมถ่ายทอดความรู้และติดตามการดำเนินงานการจัดการความรู้ในหน่วยงาน โดยมีการบันทึกข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ฯ ชุมพร เข้าเว็บบล็อก เช่น การอบรมอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์  รุ่นที่  4 และมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อหาวิสัยทัศน์ (KV) ในหน่วยงาน  เพื่อนำวิสัยทัศน์  (KV)  ที่ได้ มาแยกหาสมรรถนะหลัก (Core Competency) และ สมรรถนะรอง  โดยมีรายละเอียด  คือ    

  วิสัยทัศน์ (KV) ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร          

เป็นองค์กรหลักด้านกิจการพิพิธภัณฑสถานในจังหวัดชุมพรและเป็นสุดยอดในเขตภาคใต้ 

สมรรถนะหลัก (Core  Competency)

1.ด้านการบริหารจัดการองค์กร

2.ด้านวิชาการและบริการการศึกษา

3.ด้านทะเบียนและคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์

4.ด้านการรักษาความปลอดภัย

5.ด้านการบริการประชาชน

6.ด้านการประชาสัมพันธ์

สมรรถนะรอง 

1.ด้านการบริหารจัดการองค์กร

- ภาวะการเป็นผู้นำ

-การทำงานเป็นทีม

-การมีส่วนร่วมของบุคลากร

-การวางแผนและการจัดระบบงาน

-การพัฒนาบุคลากร

2.ด้านวิชาการและบริการการศึกษา

-มีความรู้ความสามารถในสายงาน

-การวางแผนโครงการและกิจกรรม

-การติดต่อประสานงาน

-การให้บริการความรู้แก่ประชาชน

-การทำงานเป็นทีม

3.ด้านทะเบียนและคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์

-ความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานทะเบียน

-ความรู้ในการอนุรักษ์และสงวนรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

-การปรับปรุงข้อมูลด้านทะเบียนให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

-ความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

4.ด้านการรักษาความปลอดภัย

-มีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย

-มีความรับผิดชอบสูงในการปฏิบัติ

-ความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือ

-การทำงานเป็นทีม

5.ด้านบริการประชาชน

-การมีทักษะในการสื่อสาร

-การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

-การบริการที่ดี

-การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

6.การประชาสัมพันธ์

-มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

-การมีบุคลิกภาพที่ดี

-มีจิตวิทยามวลชน

-ความสามารถในการประสานงาน

เราจะนำเสนอความคืบหน้าเรื่องการจัดการความรู้ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ชุมพร ในครั้งต่อไปนะคะ  แล้วพบกันใหม่ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 3433
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

คอยติดตามอ่านอยู่นะครับ ขอเป็นกำลังใจให้ครับ

อ.ไอศูรย์  ช่วยให้ข้อเสนอแนะเรื่อง KM ของพิพิธภัณฑ์ฯ  ชุมพร  ด้วยนะคะ  ขอบคุณมากค่ะ