เสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ U_KM วางแนวทางการดำเนินการครั้งที่ ๔ และ เตรียมประเมินผลงาน ( ๑ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
U_KM ทำ AAR หลังการเสวนาครั้งที่ ๓ และ เตรียมการครั้งที่ ๔

  จากการร่วมเสวนาเครือข่าย UKM ครั้งที่ ๓ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีม โดย รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประธานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการกองคลัง คุณสุนารถ บัวทวน คุณขวัญเรือน เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ คุณบุญ เลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์ และ ทีมงานเครือข่าย รวมทั้งผู้สนใจมาเข้า ลปรร ทั้งสิ้นกว่าร้อยความคิด เพื่อพัฒนางาน จาก ผู้ทำจริงซึ่งมีทั้งท่านรองอธิการบดี หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบ จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายหกแห่ง มาร่วม ลปรร อย่างจริงใจ และ จริงจัง ได้ความเชื่อมโยง และ ประเด็นที่เป็นประโยชน์มากมาย

  ในวันสุดท้ายมีการทำ AAR โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช GURU ของเรา ตั้งประเด็นที่ให้ตัวแทนแต่ละแห่งแสดงความคิดเห็นดังนี้

 ๑.ท่านมีความคาดหวังอะไรในการมา UKM ครั้งนี้?

 ๒.ส่วนใดที่เกินความคาดหวัง?  เพราะอะไร?

 ๓.ส่วนใดที่ได้รับน้อยกว่าความคาดหวัง? เพราะอะไร?

 ๔.UKM ครั้งต่อไปควรปรับปรุงอะไร?

 ๕.ท่านจะกลับไปทำอะไร? ( Action Plan )

 ๖.อื่นๆ

  ข้อสำคัญในการทำ AAR คือ

  ๑.พูดจากใจ

  ๒.ไม่มีผิด หรือ ถูก

  ๓.ไม่อยากพูดข้อใดก็ได้

  ๔.พูดเริ่มจากท่านอาวุโสน้อย ทีละรอบ

    โดยสรุปส่วนใหญ่ได้ ลปรร อย่างถึงแก่นของงาน และ จะนำกลับไปพัฒนางานของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยผลสัมฤทธิ์จะบังเกิดในการติดตามผลในเสวนาครั้งต่อไป

     ท่านประธานเครือข่าย รองศาตราจารย์ นายแพทย์    อภิชาติ ศิวยาธร ได้ให้ข้อคิดดังนี้

 ๑. ควรเน้น IT and B2B ซึ่งศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ ได้เสนอแนะไว้ในการเสวนาครั้งที่ ๒ ที่ พิษณุโลก แต่ยังไม่ค่อยได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง

 ๒. ควรจัดตั้ง www.ThaiUKM  และ มี Blog ผู้บริหาร

 ๓. UKM จะยังไม่เปลี่ยนแปลงชื่อ

 ๔. จะมีการพัฒนาสื่อสารในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อสมาชิกจะได้เข้าใจถึงเจตนารมย์ ของการเสวนา หรือ หัวปลาในแต่ละครั้ง

 ๕. ทำงานให้มาก ออกแรงให้น้อย เนื่องจากที่ผ่านมา Share แล้วไม่ได้เนื้องาน

 ๖. จะเน้นงานสายสนับสนุน ซึ่งมีขอบข่ายของงานที่ชัดเจน

 ๗. KS ระดับมหาวิทยาลัยระยะสั้นจะมุ่ง เน้น งานสนับสนุน ในปีหน้า ( จะใช้ยุทธวิธี สร้างความเข้าใจในส่วนของ อาจารย์ ต่อไป )

 ๘.จะเชิญชวนอาจารย์ มาเข้าร่วม โดยใช้ยุทธศาสตร์  “ ชวลิต model” จากศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ๙.การบริหารระบบ เชื่อมโยงการยกระดับคุณภาพ มหาวิทยาลัย ครั้งต่อไปที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมีเจ้าภาพร่วม 

 ๑๐.เน้นคุณ กิจ คือ ผู้ปฎิบัติในงานนั้นจริงๆ

 ๑๑.การประเมิน เครือข่าย จะมีวิธีการ โดย สคส ช่วยสนับสนุนที่เรียกว่า Empowerment Evaluation เดินคู่ขนานกัน กับการดำเนินการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และ พัฒนาองค์การของแต่ละมหาวิทยาลัย 

 ๑๒.การเสวนาครั้งต่อไป จะใช้ความร่วมมือ ม.ใน จังหวัดมหาสารคาม จะร่วมแรง แข็งขัน เสวนาในเรื่อง “แนวทางในการ    บูรณาการ ระบบคุณภาพ” ที่หลากหลาย ในวันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๔๙

 ครูของเรา อาจารย์ หมอ วิจารณ์ ได้ให้ข้อคิดก่อนปิดการประชุม ดังนี้

   ๑.อยากเห็นเครือข่าย ลปรร แบบ B2B

   ๒.อยากเห็นสมาชิกเครือข่ายคิดเกณฑ์ ในการประเมินตนเองแบบง่ายๆ

   ๓.เครือข่าย หรือ แต่ละมหาวิทยาลัยต้องคิดวิธีการจัดการดำเนินการ KM ของตนเอง

   ๔.ได้เจอยอด คุณ อำนวย คือ อ.ฉัตรเฉลิม ทำที่คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ท่านใดสนใจติดต่อขอ VCD ได้ครับ

   ๕.ส่วนของ IT หรือ ทีมงานสารสนเทศ ได้เกิน คือ เป้าใหญ่ ทะลุ อ.ชัยเลิศ จาก คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล คุณ วิภัทร จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ช่วย ลปรร เรื่อง B2B และ จะร่วมกันพัฒนา WWW Thai UKM ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้น ต้นเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ 

   ๖.การประเมินตนเอง อยากเห็นแต่ละมหาวิทยาลัยในเครือข่ายดำเนินกันเองในรูปแบบ การประเมินภายใน ตาม บริบท ของแต่ละมหาวิทยาลัย 

  ๗.อยากเห็นวิธีการลงแรงน้อย ได้งานเยอะๆ

  ๘.ได้ฝาก รองอธิการ มอ. รศ.นพ.วรัญ ในเรื่อง HRD ทำอย่างไรให้เป็นเนื้อเดียวกันกับการจัดการความรู้ โดยออกแรงน้อย พูดคุย ระดมความคิด เพื่อบูรณาการให้เป็นเนื้อเดียวกัน ทั่งภายในมหาวิทยาลัย และ ลปรร ข้ามหน่วยงาน

  ๙.สคส จะไปเขียน AAR ลง blog ให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป

  ทั้งหมดนี้เป็นการสรุปแก่นก่อนครับ คาดว่าตัวแทนทุกมหาวิทยาลัยคงนำผลการ  ลปรร พร้อมกับ เรียนรู้จากข้อมูลใน CD ที่ท่าน ผศ.นสพ. สุชาติ วัฒนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มข.ได้ นั่งตัดต่อรวบรวมเป็น KA น้อยๆให้พวกเรานำไปหาวิถีของแต่ละมหาวิทยาลัย และ

  ทีมงาน U_KM จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีเอกสารเป็นทางการไปเรียนสอบถามความก้าวหน้า จากท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี หรือ ท่านที่เป็นตัวแทนที่มาเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ ภายใน ๑๕ วันทำการ เพื่อเรียนถาม Passion Plan (ไฟกุศลที่จะบังเกิด)แก่มหาวิทยาลัย และ การพัฒนาคุณภาพที่แต่ละมหาวิทยาลัยได้นำไปทำจริงๆครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 3431, เขียน: 04 Sep 2005 @ 14:45 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.158
เขียนเมื่อ 
ในภาพรวม  ผมเห็นว่า UKM Network น่าจะเดินมาถูกทาง    และการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมซาบซึ้งในไมตรีจิตรและบริการประทับใจของทีม มข. ครับ   ขอขอบคุณ อ. หมอ JJ เป็นพิเศษ98914  
JR
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ผู้เข้าร่วมทุกคนจากม.นเรศวร ขอขอบพระคุณทีมงานทุกท่านของม.ขอนแก่น  โดยเฉพาะ

1. ท่านอ.หมอจิตเจริญในการเตรียมการเสวนาในครั้งนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีคุณค่า   และ

2. "พี่หมึก" + "พี่สุรศักดิ์"  ที่ใจดีทำให้เราได้เดินทางไปศึกษาเส้นทางที่ประเทศลาวกันค่ะ