จากที่ได้พูดคุยกับท่านประธานกองทุน เลขากองทุน ประชาสัมพนธ์กองทุนพบว่าการที่จะทำงานกองทุนให้ก้าวหน้าต้อง

  1. จัดสรรคนให้ถูกกับงาน
  2. ต้องมีการพัฒนาปรับปปรุงตนเองให้ทันสถานการณ์
  3. ต้องเปิดโลก มุมมองใหม่ๆอยู่เสมอ
  4. การทำงานใดๆก็ตามต้องเริ่มที่ใจ