การประเมินผลได้ในรูปคุณภาพชีวิตหรือในรูปอรรถประโยชน์ (Quality of Life Approach)

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สุขภาพ เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันและเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ หลายด้าน ประกอบกัน, QALY คือ เป็นหน่วยของการวัดอรรถประโยชน์ที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ปริมาณของชีวิต (quantity of life) และ คุณภาพของชีวิต (quality of life) ซึ่งในทางปฏิบัติได้มากจากทั้งสองส่วนคูณกัน

การประเมินผลได้ในรูปคุณภาพชีวิตหรือในรูปอรรถประโยชน์
(Quality of Life Approach)

อนุชา  หนูนุ่น
28 มกราคม 2545

คำนำ

     สุขภาพ เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันและเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ หลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การคมนาคม การสื่อสาร นอกจากนี้ยังเป็นได้ทั้งปัจจัยที่มีส่วนกำหนดความเจริญและศักยภาพในการพัฒนา และอาจเป็นผลพวงของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาเกี่ยวกับด้านสุขภาพ โดยเฉพาะในปัญหาด้านสาธารณสุขและการแพทย์ จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาในลักษณะที่เป็นสหสาขา (multidisciplinary study) เพราะปัญหาสุขภาพ เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมิติต่าง ๆ ที่กำหนดสุขภาพของประชาชน ดังนั้น การวางแผนและกำหนดนโยบายเพื่อปรับปรุงสุขภาพ ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูล และการศึกษามิติต่าง ๆ ประกอบกัน
     รายงาน “การประเมินผลได้ในรูปคุณภาพชีวิตหรือในรูปอรรถประโยชน์ (Quality of Life Approach)” จึงเป็นการรวบรวมความรู้ แนวความคิด เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต (quality of life) และการประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ (economic evaluation) เพื่อการจัดลำดับความสำคัญของโครงการบริการสุขภาพต่าง ๆ ในการที่จะใช้เป็นส่วนประกอบของการตัดสินใจกระจายทรัพยากรไปจัดการแก้ปัญหาหรือสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งนี้หลักในการวิเคราะห์ที่สำคัญคือ การวิเคราะห์แบบต้นทุน-อรรถประโยชน์ (cost – utility analysis) ที่จะได้รับ โดยใช้การเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้น ต่อจำนวนปีที่ปรับคุณภาพชีวิตแล้ว (Quality Adjust Life Years: QALYs) เป็นเครื่องมือในการประเมินดังกล่าว (cost per QALY)
     QALY คือ เป็นหน่วยของการวัดอรรถประโยชน์ที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ปริมาณของชีวิต (quantity of life) และ คุณภาพของชีวิต (quality of life) ซึ่งในทางปฏิบัติได้มากจากทั้งสองส่วนคูณกัน และข้าพเจ้าได้นำเสนอในส่วนของรายละเอียด    ต่าง ๆ ไว้แล้วในรายงานฉบับนี้   หากพบว่ามีข้อบกพร่องควรแก้ไข หรือมีข้อเสนอแนะประการใด แล้ว ข้าพเจ้าขอน้อมรับด้วยความยินดี

ดาวน์โหลดทั้ง 6 บทได้ที่

http://gotoknow.org/file/chinekhob/QALYs0.zip
http://gotoknow.org/file/chinekhob/QALYs1.zip
http://gotoknow.org/file/chinekhob/QALYs2.zip
http://gotoknow.org/file/chinekhob/QALYs3.zip
http://gotoknow.org/file/chinekhob/QALYs4.zip
http://gotoknow.org/file/chinekhob/QALYs5.zip
http://gotoknow.org/file/chinekhob/QALYs6.zip
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#วิจัยและพัฒนา#สถิติและการวิจัย#เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข#การเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 3417, เขียน: 03 Sep 2005 @ 22:10 (), แก้ไข: 19 Mar 2015 @ 08:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

wilaiwan_pa
IP: xxx.12.97.100
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ สำหรับข้อมูลดี ๆ

มีโอกาส อาจรบกวนขอคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะ